Зичэзыу зэхэсыгъо яIагъ

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие мы мафэхэм я CXXV-рэ зэ­хэсыгъоу иIагъэм Iофыгъо 27-мэ ащытегущыIагъэх. Iофтхьабзэр зэ­рищагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ипащэу Сэмэгу Нурбый, ащ хэлэжьагъэх мы Гупчэм ипащэ игуадзэу Елена Майор, исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ, хэдзэкIо купым хэтхэр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэм ипэублэ телерадиокомпаниеу «Адыгеим« хэ­дзынхэм афэгъэхьыгъэ къэтынхэр къызыщатыщтым фэгъэхьыгъэ пхъэдзым тегущыIагъэх.
Нэужым АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатынымкIэ нэбгыриблымэ якандидатурэхэр аштагъэх. Ахэр Мые­къопэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 17-мкIэ Оксана Калининар, МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 12-мкIэ Роман Черновыр, МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 11-мкIэ Денис Оберниновыр, МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 8-мкIэ Симболэт Мурадин. Ахэм анэмыкIэу Кощхьэблэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 5-мкIэ Нарт Резвановыр, Шэуджэн районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 25-мкIэ Оздэмыр Налбый, АдыгэкъалэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 1-мкIэ Тыркоо Заур якандидатурэмэ адырагъэштагъэх. Ахэм кандидат зэрэхъугъэхэр къэзыушы­хьат­хэрэ тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Iоныгъом щыIэщтхэ хэдзынхэм ахэлэжьэнхэм пае тхьапэу къырахьылIэхэрэр ауплъэкIух, ежь комиссием хэтхэм ямыза­къоу ведомствэ зэфэшъхьафхэм арагъэхьых, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ игъэ­кIотыгъэ уплъэкIунхэр ешIых. Хэбзэгъэуцугъэм димыштэхэрэ лъэныкъохэр къызыхагъэщхэкIэ пхырагъэкIырэп. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу, щыкIэгъэ зэфэшъхьафхэм апкъ къикIыкIэ Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ Адыгэ РеспубликэмкIэ икандидат хъунхэмкIэ нэбгыритIумэ адырагъэштагъэп. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатынымкIэ нэбгырэ 15-мэ якандидатурэхэр аштагъэхэп. Джащ фэдэу Урысые политическэ партиехэу «Родина« ыкIи «Новые люди» зыфиIохэрэм яшъолъыр отделениехэм къагъэ­лъэгъуагъэхэ кандидатхэм яспискэ дырагъэштагъэп.

Iофтхьабзэм нэмыкI Iофы­гъохэми щатегущыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр аштагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.