ШышъхьэIум и 14-р — физкультурникым и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Спортсменхэу, тренерхэу, спортыр пропагандэ зышIхэу дгъэлъапIэхэрэр!

МэфэкI шIагъомкIэ – физкультурникым и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Урысыем испортсменхэм Токио щыкIогъэ Олимпийскэ джэгунхэм гъэхъэгъэшхохэр зэращашIыгъэм джыри зэ къыгъэлъэгъуагъ тихэгъэгу спортымкIэ амалышхохэр зэриIэр.

Адыгеим испортсменхэр Олимпиадэм зэрэхэлэжьагъэхэмкIэ, Мыекъуапэ щыщ Виктория Калининам гандболымкIэ тыжьын медаль ащ къызэрэщихьыгъэмкIэ тиреспублики, хэгъэгуми ящытхъу арагъэIуагъ, апэрэ лъэбэкъухэр спортым щызыдзырэ нэбгырэ мин пчъагъэхэмкIэ ахэр щысэтехыпIэ хъугъэх.

Физкультурэмрэ спортымрэ зязгъэушъомбгъухэрэм, Урысыем ищытхъу аIоным пае теубытагъэрэ пытагъэрэ къызыхэзгъафэхэрэм тызэрафэразэр непэ къэтэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, Урысыем испортсменхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ шъуиIэнэу, мамырэу шъущыIэнэу, шIум шъущымыкIэнэу, текIоныгъа­кIэхэр шъушIынэу тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный