Пшъэрылъ къафигъэуцугъ

Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ Iоф зэришIэрэм ымыгъэразэхэу республикэм щыпсэухэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ бэрэ зыкъыфагъазэ.

Планернэ зэхэсыгъоу щыIагъэм КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, ащ фэдэу зыкъыфэзыгъэзагъэхэм ятхыгъэхэм зэ­кIэми къяджагъ ыкIи Iофхэм язытет зыпкъ игъэуцожьыгъэнымкIэ шъолъырым ивице-премьеррэ профильнэ министрэмрэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къафишIыгъэх. ИщыкIагъэ хъумэ, поликлиникэхэм ыкIи нэмыкI медицинэ учреждениехэм яIоф­шIэн зэрэзэхащэрэр мафэ къэс ауплъэкIун фаеу къафигъэпытагъ.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ хъытыум амалэу къытыхэрэр къыз­фагъэфедэхэзэ къыфатхэрэ цIыфхэр анахьэу зыгъэгумэкIыхэрэр муниципальнэ поликлиникэхэм врачхэр зэрафимыкъухэрэр, сымаджэм заригъэтхыным Iофыбэ къызэрэпыкIырэр, джащ фэдэу медицинэ оборудованиер бэрэ зэщыкъоу къызэрэхэкIырэр ары. АР-м и Премьер-министрэ игуадзэрэ Адыгеим псауны­гъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэрэ пшъэрылъ афишIыгъ нэбгырэ пэпчъ илъэIу тхылъ зэрифэшъуа­шэу зэхафынэу ыкIи медицинэ фэIо-фашIэхэр чIыпIэхэм зэ­рэщагъэцакIэхэрэр ауплъэкIу­нэу.