МэфэкIым фагъэхьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Нахь ныбжьыкIаIохэм язэIукIэгъухэм Адыгеим щыщхэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахыгъэх. Гюнель Мехтиевам зэнэкъо­къум иапэрэ едзыгъо ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. ЯтIонэрэ едзыгъом Елизавета Арчибасовам ящэнэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. Типшъашъэхэм Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Алексей Войновыр япащэу зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ къы­щагъэлъагъо.

Анастасия Могилевскаям ятIонэрэ мафэм ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ, тренерыр Анатолий Федотов.

Бзылъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм Санкт-Петербург зыщызыгъэсэрэ Маргарита Сырадоевам апэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ, ащ майкэ гъожьыр фагъэшъошагъ. Гюнель Мехтиевар спортсменкэ анахь чанэу зэхэщакIохэм къыхахыгъ, майкэ шхъуантIэр фагъэшъошагъ.

Урысыем изэнэкъокъу шышъхьэIум и 14-м нэс Адыгеим щыкIощт. Спортсменкэхэм гъэ­хъагъэу ашIырэр физкультурникым и Мафэ фагъэхьы.

Сурэтым итхэр: майкэхэр зыфагъэшъошагъэхэр апэ итхэу зэнэкъокъур рагъажьэ.