Дзэ-патриотическэ гъэсэныгъэм и Гупчэ къызэIуахыгъ

Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъо­пэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж дзэ-патриотическэ гъэсэныгъэ ныбжьы­кIэхэм ягъэгъотыгъэнымкIэ Гупчэу «Авангард» зыфи­Iорэр мэфэкI шIыкIэм тетэу шышъхьэIум и 7-м къыщызэIуахыгъ. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ Iофтхьабзэм кIэ­щакIо фэхъугъ.

Мыщ фэдэ гупчэхэм ягъэ­псын фэгъэхьыгъэу жъоныгъуа­кIэм и 14-м УФ-м зыухъумэ­жьы­нымкIэ иминистрэу С. Шойгу къыIуагъ. АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Адыге­им иныбжьыкIэхэм дзэ-пат­риотическэ гъэсэныгъэ яIэным епхыгъэ Гупчэ республикэм щашIынэу унашъо ышIыгъ. Ар агъэпсыфэ Гупчэр Адыгэ къэралыгъо университетым и Мые­къопэ къэралыгъо гуманитар­-техническэ колледж къыщызэ­Iуахыгъ. Апэрэ чэзыур шы­шъхьэIум и 6-м къы­щегъэжьагъэу и 10-м нэс, ятIо­нэрэр — шышъхьэIум и 12-м къыще­гъэжьагъэу и 16-м нэс зэха­щэщт, нэбгырэ 50 зырыз ахэм ахэлэжьэщт.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къарахыгъ АР-м гъэ­сэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ япIункIэ къэралыгъо политикэр пхырыщыгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Нэгъэрэкъо Алый, ДОСААФ-м ипащэу Барцо Тимур, Адыгэ Республикэм идзэ комиссар игуадзэу Одэжьдэкъо Руслъан, Мыекъопэ къэ­ралыгъо гуманитар-техническэ колледжым ипащэу Зарема Тепсаевам.

МэфэкI зэхахьэм ыуж курсантхэр гощыгъэхэу аудиторие­хэм ачIэхьагъэх. Я 10-рэ классым щеджэрэ кIэлэеджакIохэм ыкIи студентхэм апае Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэщтых. ЭкономикэмкIэ ыкIи правэмкIэ отделением ипащэу КIыкI Руслъан лагерым ипащэу агъэнэфагъ.

НыбжьыкIэхэм апае про­граммэ гъэшIэгъон зэхащагъ. Мэфитфым къыкIоцI Хэгъэгур къэуухъумэным пае пшIэн фаехэр арагъэлъэгъущтых. УФ-м и УIэшыгъэ КIуачIэхэм афэгъэ­хьыгъэ шIэныгъэхэр арагъэгъо­тыщтых, спортым епхыгъэ зэ­нэкъокъухэр афызэхащэщтых, тирым щыощтых, апэрэ медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фагъэсэщтых.

Егъэджэн планэу зэхащагъэр ныбжьыкIэхэмкIэ гъэшIэгъо­ны. Ащ хэхьэх дзэ къулыкъур щы­нэгъончъэу зэрахьаным фэгъэ­сэгъэнхэр, дзэ уставыр, Iашэр зэрэбгъэфедэщтыр ягъэшIэгъэныр, нэмыкIхэри.

ДЕЛЭКЪО Анет.