Адэбз узхэм зыщяIэзэщтхэ Гупчэ къызэIуахыщт

Шъолъыр проектэу «Адэбз узым пэуцужьыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу адэбз уз зиIэхэм медицинэ IэпыIэгъу арагъэгъотыным фэшI Iоныгъо мазэм къыщегъэжьагъэу хэушъхьафыкIыгъэ Гупчэ къызэIуахыщт.

Кощхьэблэ район сымэджэщым ар хэтынэу агъэнафэ. Узыр зиIэу къашIошIыхэрэр аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиякIэхэмкIэ игъэкIотыгъэу ауплъэкIущтых, ар къызэузэу агъэунэфыгъэхэм Гупчэм щяIэзэщтых.

БэмышIэу къалэу Ростов-на-Дону адэбз узхэмкIэ и Лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэ икураторхэу Адыгеим къэкIуагъэхэм Гупчэр зэрифэшъуашэу зэрэзэтырагъэпсыхьагъэм осэ ин къыфашIыгъ. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиякIэ, компьютернэ томографыр ащ чIагъэуцуагъэх, врач-онкологитIумэ Iоф щашIэщт, ахэм хэушъхьафыкIыгъэ егъэджэнхэр акIугъэх. Джэджэ, Шэуджэн ыкIи Кощхьэблэ районхэм ащыщхэр ащ къекIолIэщтых, зэкIэмкIи нэбгырэ 77306-рэ фэдиз къекIолIэнэу агъэнафэ.

— Шъолъыр проектэу «Адэбз узым пэуцужьыгъэныр» зыфиIорэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр узыр пэшIорыгъэшъэу къыхэгъэщыгъэныр, ащ фэдэ уз зиIэхэм зэрифэшъуашэу яIэзэгъэныр ары, — еIо Iэзэн-пэшIорыгъэшъ IэпыIэгъу цIыфхэм ягъэгъотыгъэнымкIэ отделением ипащэу Къушъхьэ Саниет.
Адэбз узым пэшIуекIогъэныр УФ-м и Президент пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэу­цухэрэм ащыщ. 2024-рэ илъэсым нэс мы узым илIыкIыхэрэр нахь макIэ ашIын мурад зыдаIыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу а узыр зиIэхэм япроцент 62-м ар пасэу къахагъэщын зэралъэкIыгъэм ишIуагъэ­кIэ, Iэзэн Iофтхьабзэхэм шIуагъэ къа­хьыным яцыхьэ телъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.