Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм видеоселектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэIукIэ адыриIагъ. Лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм, республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт хэушъхьафыкIыгъэ программэхэм ыкIи вакцинацием япхыгъэ Iофыгъохэм язытет игъэкIотыгъэу тегущыIагъэх.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, муниципалитетхэм япащэхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ яIэшъхьэтетхэр.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм къыдалъы­тэхэрэр процент 50 фэдизкIэ гъэцэкIагъэ хъугъэх, къуаджэхэм яхэхъоныгъэкIэ къэралыгъо про­граммэхэр — процент 27,6-кIэ, хэушъхьафыкIыгъэ унэе программэр — процент 41,8-кIэ.
Программэхэм къыдалъытэрэ лъэныкъохэмкIэ ауж къинэнхэ зылъэкIыщт псэуалъэхэм япхыгъэу Iофхэм язытет къаIотагъ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ отраслэ зэфэшъхьафхэмкIэ министрэхэмрэ. КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжь зыхьырэ IофышIэхэм проект пстэури дэгъоу ыкIи игъом гъэ­цэкIэгъэнхэм пае Iофтхьабзэхэр зэрахьанхэу къафигъэпытагъ.

«Проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым, псэуалъэ­хэр зыфэдэщтхэм ыкIи ахэм зэрищыкIагъэм тетэу анаIэ атырагъэтыным мэхьанэшхо яIэу щыт. ЕтIани а пстэур анахьэу зыфэгъэхьыгъэр цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм яшIын. Ведомствэхэр зэкIэ муниципальнэ образованиехэм ягъусэхэу лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэм дэлэжьэнхэ фае», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам къызэриIуагъэм­кIэ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын фы­тегъэпсыхьэгъэ мылъкур зэ­рэ­кIаугъоягъэм ишIуагъэкIэ псэупIэу Ханскэм искусствэхэмкIэ еджапIэу дэтыр нахь игъэ­кIотыгъэу зэтегъэпсыхьэгъэным иIоф аублэн алъэкIыщт. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, техническэ пшъэрылъхэр зэрищыкIагъэм тетэу къыдэлъытэгъэнхэм, ахэм икъоу къапкъырыкIынхэм апае федеральнэ гупчэм зэзэгъыныгъэ тедзэхэр дэшIыгъэнхэмкIэ IофшIэныр ублагъэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэ­риIуагъэмкIэ, непэкIэ респуб­ликэм вакцинэ Iахь мини 126-м ехъу къыIэкIэхьагъ. Нэб­гырэ мин 97-мэ прививкэ афашIыгъ (ар планым ипроцент 44,9-рэ фэдиз мэхъу). Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыгъэ ахъщэ тедзэ сомэ миллиони 9-мкIэ амбулаторнэ сымаджэхэм апае Iэзэгъу уцхэр къащэфыщтых. Республикэм и ЛIышъхьэ псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ министрэм пшъэрылъ фишIыгъ коронавирусым пэшIуе­кIорэ вакцинациемкIэ цIыфхэм гурыгъэIон IофшIэнэу адызэшIуа­хырэр джыри нахь агъэлъэшынэу.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, муниципальнэ поликлиникэхэм врачхэр зэрафимыкъухэрэм, сымаджэм заригъэтхыным Iофыбэ къызэрэпыкIырэм, джащ фэдэу диагнозым игъэуцункIэ медицинэ оборудованиер бэрэ зэщыкъоу зэрэхъурэм япхыгъэ Iофыгъо­хэмкIэ республикэм и ЛIышъхьэ бэрэ соцсетьхэмкIэ зыкъыфагъазэу мэхъу. Премьер-министрэм игуадзэрэ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ министрэмрэ ащ пшъэрылъ афишIыгъ нэбгырэ пэпчъ илъэIу тхылъ икъоу зэхафынэу ыкIи медицинэ фэIо-фашIэхэр зэрафагъэцакIэхэрэр чIыпIэхэм ащауплъэкIунхэу, специалистхэу афимыкъухэрэм алъэныкъокIэ Iофхэм язытет зэхафынэу. Республикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ соцсетьхэм къарыхьэхэрэм защагъэгъозэнэу ыкIи ахэмкIэ унашъохэр аштэнхэу министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр афагъэзагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу