Къэзэнэ Юсыф Мосэ ыкъор

Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» илъэс 23-рэ Iоф щызышIэгъэ Къэзэнэ Юсыф идунай зэрихъожьыгъэр лъэшэу тыгу къеуагъ.


Теуцожь районым икъуа­джэу Къунчыкъохьаблэ къыщыхъугъ. ИкIэлэцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ишIэныгъэ зэрэхигъэхъощтым, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэригъэшIэнхэм пылъыгъ. Унэгъо Iужъоу зыщыпсэурэм щызэхихырэр щыIэныгъэм щигъэфедэщтыгъ. Лъэпкъ Iофыгъохэм нахь апыщагъэ хъугъэу 1998-рэ илъэсым шышъхьэIум и 11-м рес­публикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» щылажьэу ыуб­лагъ.

Гъэзетым икIэтхэн, зэхэщэн Iофхэм гуетыныгъэу афыриIэр щыIэныгъэм къыщылъагъощтыгъ. «Адыгэ ма­къэр» къизытхыкIыхэрэм, еджэ зы­шIоигъохэм япчъагъэ хэхъо­нымкIэ Къэзэнэ Юсыф егъэ­жьэпIэшIоу ышIыгъэхэр «Адыгэ макъэм» иредакцие шIукIэ къетэжьыгъэх.

ЧIыгужъым фэныкъохэу, тэри тафэныкъоу тызэрэпсэурэм, Кавказ икъушъхьэ нэгуфхэр тилъэпкъэгъухэм къызэряжэхэрэр Къэзэнэ Юсыф зэдэгущыIэгъухэм къащыхи­гъэщыныр шэны фэхъугъагъ.

Философие лъэпкъ гупшысэ зыхэлъ тхыгъэхэр «Адыгэ макъэм», «Гъуазэм» къащыхиутыхэзэ, имурадхэр цIыфхэм алъигъэIэсы шIоигъуагъ. Къунчыкъохьаблэ щыщхэу Мые­къуапэ щыпсэухэрэм я «Адыгэ Хасэ» ыцIэкIэ лъэпкъ Iофыгъо­хэр ыгъэцакIэщтыгъэх.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэсашъхьэ хэтэу къоджэ щы­IакIэм изыкъегъэIэтын, адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн, лъэпкъым итарихъ изэгъэшIэн, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ Iофы­гъохэм кIэщакIо бэрэ афэ­хъугъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, общественнэ-политикэ щыIакIэм чанэу хэлэжьэрэ Къэзэнэ Юсыф ыгу зэIухыгъэу, шъыпкъагъэ хэлъэу псэущтыгъ. Культурэм, искусствэм, спортым апыщагъэхэу нахьыжъхэм якуп хэтхэм язэхэщэкIошIоу щытыгъ. Филармонием, Лъэпкъ театрэм, стадионым ащыкIохэрэ Iофтхьабзэхэм лIэуж зэфэшъхьафхэр ащызэ­IугъэкIэгъэнхэм мэхьэнэ ин ритыщтыгъ.

«Адыгэ макъэм» Iоф щишIэзэ, гузэжъогъу чIыпIэ ифагъэм ишIуагъэ ригъэкIынымкIэ шIыкIабэ къызэригъотыщтыгъэр тщыгъупшэрэп. ЦIыфым ицIыфыгъэ щыIэныгъэм къызэрэщылъагъорэр изекIокIэ-шIыкIэхэм къахэщыщтыгъ.

Культурэм, искусствэм ащыриIэ ныбджэгъухэм Къэзэнэ Юсыф лъытэныгъэ ин къыфашIы. Псэ зыпыт зэIукIэгъухэу зэхищэхэрэм пIуныгъэ мэхьанэу яIэр кIэлэеджакIохэм, ны-тыхэм зэралъыIэсырэм ыгъэгушхо­щтыгъ. Гъэзетэу «Адыгэ ма­къэр» дунаим тет адыгэхэм агу къигущыIыкIэу, зэлъэпкъэгъухэр зэфищэхэу, республикэм ис лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр ыгъэпытэхэу ылъытэщтыгъ. «Адыгэ макъэм» ымакъэкIи, игупшысэкIи псэм псэ къыпигъэкIэн зэрилъэкIырэр щыIэныгъэм къыщыхигъэщыщтыгъ.

Къызыщытхъужьыныр, цIыфым шIоу фишIагъэм тегущыIэныр ишэныгъэхэп. Гум пыкIырэр псэм зэрэхэхъожьырэр цIыфыгъэ шапхъэхэм арипхыщтыгъ. Гъэзетым икъитхыкIын ехьылIэгъэ Iофхэр лъэпкъ шIэжьым епхыгъэхэу зэригъэцакIэщты­гъэхэр «Адыгэ макъэм» иредакцие щагъэлъапIэщтыгъ. Гъэ­зетеджэхэм ащ ехьылIагъэу фэбагъэ зыхэлъ гущыIэу къаIуа­гъэр макIэп.

Лъытэныгъэ ин зыфэтшIырэ Къэзэнэ Юсыф аужырэ илъэсым хьылъэу сымэджагъ. Илъэс 75-м итэу идунай ыхъожьыгъ. ЦIыф шIагъом ыгу къытемыожьми, иIофшIагъэкIэ къытхэтэу тэлъы­тэ. Иунагъо, Iахьылхэм тафэтхьаусыхэ. Къэзэнэ Юсыф Тхьэм джэнэт къыритынэу тыфэлъаIо.

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредакцие иIофышIэхэр.