ЫпкIэ хэмылъэу аратыщт

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ игъэцэкIэн хахьэу 2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 2-м къыщегъэжьагъэу а 1 — 4-рэ классхэм арыс нэбгырэ 24841-мэ ыкIи я 5 — 11-рэ классхэм ащеджэрэ нэбгырэ 9434-мэ шхын стырхэр араты.

Адыгэ Республикэм 2021 – 2022-рэ илъэс еджэгъум къыхиубытэу ыпкIэ зыхэмылъ шхын стырыр кIэлэеджакIохэм аIэкIагъэхьаным фэшI федеральнэ бюджетым щыщ сомэ миллион 244,5-рэ ыкIи республикэ бюджетым щыщ миллиони 5,3-рэ къыфатIупщынэу агъэнафэ. Ащ нэмыкIэу фэгъэкIотэныгъэ зиIэ кIэлэеджакIохэр ыпкIэ хэмы­лъэу агъэшхэнхэм фэшI ахъщэ тедзэу сомэ миллион 26,7-рэ респуб­ликэ бюджетым къытIупщыщт.

2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м япсауныгъэкIэ изытет къы­хэ­кIэу кIэлэцIыкIухэу унэм исэу еджэхэрэм ыпкIэ хэмылъэу гъомылапхъэ зэрылъ Iалъмэкъхэр е ахэм атефэщт ахъщэр аратыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ кIэлэеджакIохэм ягъэ­шхэн епхыгъэ Iофыгъом ренэу лъыплъэнхэ зэрэфаер.

— Мыр тикъэралыгъо ипащэ иунашъоу щыт ыкIи ащ шIуагъэ къытэу зэрагъэцакIэрэм елъытыгъ тисабыйхэм япсауныгъэ зыфэдэщтыр. Муниципалитетхэм япащэхэм афэсэгъэпытэ Iоныгъо мазэр екIыфэ еджапIэхэр ауплъэкIунхэу ыкIи кIэлэеджа­кIохэм шхын стырыр икъоу ягъэгъотыгъэныр зэрэзэхэщагъэм лъып­лъэнхэу. Общественнэ лъыплъэным нахь шъунаIэ тежъугъэт, мы Iофым ны-тыхэм якомитетхэр къыхэжъугъэлажьэх, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.