ШышъхьэIум и 8-р — псэолъэшIым и Маф

Адыгеим псэолъэшIынымкIэ иIофышIэхэу, иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ — псэолъэшIым и МафэкIэ тышъуфэгушIо!

Общественнэ мэхьанэшхо зиIэ Iоф шъузыпылъыр, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным, республикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, тикъалэхэм, станицэхэм, къуаджэхэм джырэ уахътэм диштэрэ теплъэ яIэным шъуадэлажьэ.

Адыгэ Республикэм иэкономикэ иотраслэхэу нахь псынкIэу хэхъоныгъэ зышIыхэрэм псэолъэшIыныр зэу ащыщ. ЦIыфхэр зыщыпсэурэ унэу атыхэрэр, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэу агъэпсыхэрэр, агъэ­кIэжьыхэрэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу.

Гуетыныгъэ ин фышъуиIэу шъузэрэлажьэрэм, шъуи­Iоф хэшIыкIышхо зэрэфышъуиIэм, ащ шъузэрэфэ­шъыпкъэм афэшI тызэрэшъуфэразэр шъотэIо.

Псэо­лъэшIыным нахь зегъэушъомбгъугъэным, Адыгэ Рес­публикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, ащ ис цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным кIуачIэу шъуиIэр тапэкIи зэрэфэжъугъэIорышIэщтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъунэу, шъуиIофшIэнкIэ гъэхъэгъакIэхэр шъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые ­политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный