ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къырахьылIэнхэу

Тыгъуасэ Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм иобщественнэ приемнэу Адыгеим щыIэм шъолъыр къутамэм иштаб къы­щызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Цэй Эдуард, «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо Комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, нэмыкIхэр.

Штабым ипащэу агъэнэфэгъэ Вэрэкъо Хьалимэт къызэрэтиIуа­гъэмкIэ, цIыфхэм шIоигъоныгъэу яIэхэр, яеплъыкIэхэр, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэу афэшIыгъэнхэ фаехэмкIэ япредложениехэр къаугъоинхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр. Ахэр партием инароднэ программэ, ипроектхэм лъапсэ афэхъущтых.

— ЦIыфхэм зыкъытфагъэзэнэу рагъэжьагъ. Мы уахътэм предложениеу е шIоигъоныгъэу къытахьылIагъэр мини 3,5-рэ мэхъу. Джыри къыхэхъонэу тэгугъэ, зэкIэ шIоигъоныгъэ зиIэр къетэгъэблагъэ. ЦIыфхэм ежьхэм­кIэ нахь Iэрыфэгъум тетэу зы­къыт­фагъэзэн алъэкIыщт. Фаер штабым къерэкIуалI, къатхэмэ нахь тэрэзэу зылъытэрэм ­иписьмэ дгъэкIодыщтэп, Интернетыр къыз­фагъэфедэми хъущт. ЗэкIэми хэзыгъэ имыIэу тядэIущт, къыт­IэкIэхьагъэхэм тяджэщт, Iэпэдэлэл хъущтхэп.

Мы Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу «Урысые народнэ фрон-тым» икъутамэу Ар-м щыIэм итхьамэтэгъоу Цэй Эдуард, НыбжьыкIэ дзэ-патриотическэ объ­единениеу «Единство» зыфиIорэм ипащэу Джарымэ Рэщыдэ, Адыге­им ижурналистхэм я Союз ипащэу Бзэджэжъыкъо Абрек, Адыге­им июристхэм я Ассоциацие илIыкIоу Щыкъ Раситэ ыкIи медицинэм иIофышIэхэм я Ассоциацие илIыкIоу Валерий Ковалевыр цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр пхырыщыгъэнхэм ылъэныкъокIэ мы мыкоммерческэ организациехэм чаныгъэ хэлъэу Iоф зэрэзэдашIэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.