Узыр хьылъэу зыпэкIэкIыгъэхэм ашIэн фае

Шъолъырым игъэIорышIэнкIэ Гупчэу Адыгеим щыIэм зэригъэунэфы­гъэмкIэ, республикэм щыпсэухэрэм ашIэмэ ашIоигъоу къызкIэупчIэхэрэм ащыщ дунаир зэлъызыубытыгъэ уз щынагъор къызэутэлIа­гъэхэм япсауныгъэ зыпкъ игъэуцожьыгъэнымкIэ амалхэу щыIэхэр.

Хьылъэу ар зыпэкIэкIыгъэхэр реабилитациемкIэ программэ шъхьаIэм щыгугъынхэ алъэ­кIыщт. Медицинэ реабилитациемкIэ Гупчэм иврач шъхьаIэу Хьа­кIэгъогъу Ларисэ ащ фэгъэхьыгъэу къеIуатэ.

«Стационарым къычIатхыкIы­жьыгъэ цIыфым реабилитациер ищыкIэгъэ-имыщыкIагъэр къэз­гъэнафэрэр врачэу ар къычIэзы­тхыкIыжьыгъэр е амбулаторнэу еIэзагъэр ары. Сымаджэм ипсау­ныгъэ изытет къыпкъырыкIыхэзэ ащ уасэ фашIы. «Маршрутнэ реабилитациемкIэ шкалар» — джары ащ тэ тызэреджэрэр. Зы баллым къыщегъэжьагъэу 6-м ар нэсын ылъэкIыщт. Япсауныгъэ изытеткIэ балли 2-м ыкIи 3-м диштэрэ сымаджэхэм мэфэ стационарым щяIэзэнхэ алъэкIыщт. Ащ пае къяIэзэрэ врачым е тэ тиспециалистхэм тхылъ къыратын фае. Ипсауныгъэ изытеткIэ балли 3-4-5-м нэсыхэрэм реабилита­цием иотделениехэм япсауныгъэ зыпкъ щырагъэуцожьы, сыда пIомэ чэщи мафи зэпытэу ахэм врачхэр алъыплъэнхэ фае. ДжырэкIэ реабилитационнэ пIэкIорхэр тиIэгохэп. Ау федеральнэ гупчэхэм ахэм япсауныгъэ зыпкъ щыра­гъэуцожьын амал щыI. Ащ пае къяIэзэрэ врачым тхылъ къыIахын фае сымэджэщым зэрэчIагъэ­гъолъхьащтымкIэ. А фэIо-фашIэм ыпкIэ хэлъэу щытэп ыкIи ОМС-м имылъкукIэ ар гъэцэкIагъэ мэхъу», — еIо ХьакIэгъогъу Ларисэ.

Коронавируснэ пневмониер зыпэкIэкIыгъэхэм япсауныгъэ зыпкъ игъэуцожьыгъэныр Iоф къызэрыкIоу щытэп, уахътэу ащ пэIухьэрэри зэтекIы — ныбжьым, хэужъыныхьэгъэ уз иIэ-имыIэм ялъытыгъэу щыт. Сымаджэ пэпчъ зэреIэзэщтхэ шIыкIэр, программэр шъхьафэу къыхахы.

«Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, медицинэ реабилитациемкIэ Гупчэмрэ участковэ терапевтхэмрэ яIоф­шIэн зэпхыгъэу кIон фае, сыда пIомэ бэрэ къыхэкIы икъоу амыуплъэкIугъэхэу сымаджэхэр къыт­факIохэу. ГурытымкIэ мэфэ 14 фэдиз ищыкIагъ сымэджагъэхэм япсауныгъэ зыпкъ игъэуцожьы­гъэным. ЗыгъэгумэкIырэм елъытыгъэу нэбгырэ пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу программэ гъэнэфагъэкIэ еIэзэнхэ фае. Узыр зыпэкIэкIыгъэхэм япсауныгъэ нахь псынкIэу зыпкъ игъэуцожьыгъэным пае программэм хэтэгъахьэх галокамерэхэр, озонотерапиер. Мы IофымкIэ ахэр зэкIэ ыпкIэ хэмылъэу афэтэгъэцакIэх», — къеIуатэ реабилитациемкIэ Гупчэм иврач шъхьаIэ.

Адыгеим щымыпсэухэрэми ащ фэдэ курсыр акIун алъэкIыщт, ащкIэ ищыкIэгъэ закъор ОМС-м иполис къырахьылIэныр ары. Мазэ къэс Гупчэм зыкъыфагъазэ нэмыкI шъолъырхэм къарыкIырэ цIыфхэм, зэкIэми яамал къызэрихьэу яшIуагъэ арагъэкIы. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу коронавируснэ инфек-циер зыпэкIэкIыгъэ нэбгырэ 291-мэ курс гъэнэфагъэ арагъэкIугъ.