Сомэ миллиарди 4 пэIуагъэхьащт

Илъэсэу тызхэтым иIоныгъо и 1-м «Пушкинская карта» зыфиIорэ программэр тIупщыгъэным кIэщакIо фэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары. «Линие занкIэу» джырэблагъэ иIагъэм ар къыщиIогъагъ.

Джы мы Iофым сомэ мил­лиарди 4 пэIуагъэхьанэу агъэ­нэфагъэу ары УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиным къызэриIуагъэр. Программэм ишIуагъэкIэ илъэс 14 — 22-рэ зыныбжь нэбгырэ миллион 13 фэдизмэ театрэхэр, музейхэр, галереехэр къэралыгъом иахъщэкIэ къакIухьанхэ амал яIэ зэрэхъущтыр ащ къы­хигъэщыгъ.

Мы илъэсым картэм сомэ минищ илъыщтыр. Культурэм епхыгъэ къэралыгъо ыкIи унэе организацие 800 мы уахътэм программэм къыдыхэлъытагъ. Правительствэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, а пчъагъэм джыри хэхъощт. Картэр къэралы­гъом ичIыпIэ пстэуми ащыбгъэ­федэн плъэкIынэу щыт. Ар къэ­ралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал щыбгъэпсын плъэкIыщт.