Процент 20-кIэ нахьыб

Адыгеим щыпсэухэрэм банкхэм чIыфэу къа­Iахыгъэр, бэдзэогъум и 1-м нэс пштэмэ, со­мэ миллиард 52,4-рэ мэхъу. Ар блэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, про­­цент 20-кIэ нахьыб.

Ипотекэу ыкIи «потреби­тельскэ кредитэу» аштэрэм хахъозэ лъэкIуатэ. ГущыIэм пае, ипотекэр зэкIэмкIи сомэ миллиард 17 мэхъу. Ар фэдэ 1,3-кIэ икIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ аштэгъагъэм на­хьи нахьыб.

— Тызыхэт илъэсыр къызи­хьагъэм къыщыублагъэу Адыгеим щыпсэухэрэм ипотекэу сомэ миллиарди 3,8-рэ ауасэ агъэ­псыгъ. Ар 2020-м иапэрэ мэзих аштэгъагъэм фэдитIукIэ нахьыб. Къэралыгъо IэпыIэгъур къыз­дэлъытагъэу фэгъэкIотэнхэр зиIэ программэр ары ащ фэIорышIагъэр, — къыIуагъ Урысые Бан­кым и Къутамэу Адыгеим щыIэ Лъэпкъ Банкым ипащэ игуадзэу Александр Путинцевым.

Физическэ лицэхэм ямылъкоу банкхэм агъэфедагъэр сомэ миллиард 27,8-рэ зэрэхъурэр. Ари блэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ икъэгъэлъэгъонхэм анахьи проценти 5,8-кIэ нахьыб.