Адыгеир зыфэдэр арагъэшIэнэу…

Приложениеу «Мой ту­рист» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэ­фыпIэхэмрэкIэ и Комитетрэ автономнэ мыкоммерческэ организациеу шIуагъэ къэзытыщт стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэмрэ икIыгъэ илъэсым атIупщыгъ.

Проектым ипшъэрылъыр зызщыбгъэпсэфынэу Адыгеим иIэ чIыпIэ гъэшIэгъонхэр ыкIи фэIо-фашIэу цIыфхэм апагъохыхэрэр зыфэдэхэр ашIэным фэшI къэбархэр алъагъэIэсынхэр ары. Приложением «ЯндексымкIэ» ыкIи «ВКонтакте» зыфиIорэмкIэ ухэхьан плъэкIыщт. ЦIыфхэм къатхыхэрэмкIэ ахэр нахь зыфэехэ зыгъэ­псэфыпIэхэр специалистхэм зэрагъэшIэщт. Ащ зекIохэр нахьыбэу республикэм къещэлIэгъэнхэмкIэ ишIуагъэ къэкIощт.

ШышъхьэIу мазэр пштэмэ, Адыгеим зыщызыгъэпсэфынэу фаехэм япчъагъэ макIэп зэрэ­хъугъэр.
(Тикорр.).