Адыгеим къыщызэIуахы

НыбжьыкIэхэм ядзэ-патриотическэ пIуныгъэ и Гупчэу «Авангард» зыфиIорэр Адыгэ къэра­лылы­гъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж непэ къыщызэIуахы.

КIэлэ Iэтахъохэр ыкIи ныбжьыкIэхэр дзэм фэгъэхьазырыгъэнхэм ыкIи яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фытегъэпсыхьагъэу, я 10-рэ классхэм арысхэм ыкIи гурыт сэнэхьат защарагъэгъотырэ гъэсэныгъэм иучреждениехэм студентхэу ачIэсхэм апае мыщ тематическэ сменитIу щызэхащэщт.

Апэрэр — шышъхьэIум и 6 — 10-м, ятIонэрэр — шышъхьэIум и 12-м щегъэжьагъэу и 16-м нэс зэхащэщтых.

Адыгэ Республикэм гъэсэ­ныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэм­кIэ, зы сменэр мэфитфырэ кIощт. А уахътэм ныбжьыкIэхэм зыухъумэжьыным, дзэ къулыкъум, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ шIэныгъэ гъэнэфагъэхэр зэ­рагъэгъотынхэ алъэкIыщт, джащ фэдэу IашэмкIэ псагъэхэм яощтых.

Адыгеим икъэралыгъо про­граммэу «Гъэсэныгъэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъы­тэгъэ мылъкум ишIуагъэкIэ мы Iофтхьабзэхэр зэхащэщтых.