Социальнэ мэхьанэ зиIэ гъогу

Мыекъуапэ иурамэу Герценым ыцIэ зыхьы­рэм, Юннатхэм яурам къыщегъэжьагъэу Адыгейскэм нэс, игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын­хэр щэкIох. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зы­-фиIорэм мыри къыдыхэлъытагъ. Километрэ 1,8-рэ зикIыхьэгъэ гъогум изытет уигъэрэзэнэу щытыгъэп. Мыекъопэ къэлэ администрацием гухэлъэу иIагъэмкIэ, мы псэуалъэр 2022-рэ илъэсым агъэкIэжьынэу ары­гъэ. Ау мы лъэныкъомкIэ республикэм къэгъэлъэгъонышIухэр зэриIэхэм, гъогушIхэм планэу щыIэм къырагъэ­хъузэ япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм ишIуагъэкIэ мы илъэсым проектыр зэшIуахын амал щыIэ хъугъэ. ШышъхьэIум ыкIэм нэс мыри зэтегъэ­псыхьагъэ хъущт.

Урамэу Герценым игъогу изытет социальнэ мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ мыщкIэ общественнэ транспортыр поселкэу Западнэм екIуалIэ. Джащ фэдэу гъогум къыпэблагъэу щытых кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Дюймовочка» зыфиIорэр, сатыушIыпIэ псэуалъэхэр, фэтэ­рыбэу зэхэт унэ заулэ.

Мы уахътэм ехъулIэу пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «БАК–строй» зыфиIорэм Iоф­шIэнышхо ыгъэцэкIагъ. Проектыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зыхъукIэ, гъогу зэтегъэпсы­хьагъэ къэлэдэсхэм яIэ хъущт.