Программэм ишIуагъэкIэ…

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэм кIэщакIо фэхъугъэр Урысые политическэ пар­тиеу «Единэ Россиер» ары.

Субъект пстэумэ афэдэу про­граммэм Адыгеири къыхиубытагъ. ГущыIэм пае, ащ ишIуагъэкIэ 2019-рэ илъэсым гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэу километрэ 11,2-рэ, псы­рыкIуапIэу километрэ 11,8-рэ агъэпсыгъэх, автомобиль гъогу километри 5,85-рэ агъэкIэ­жьыгъ, зы ФАП агъэуцугъ, квадратнэ мет­рэ мини 4,3-рэ иина­гъэу физкультурнэ-спортивнэ парк Шэуджэн районым ит къутырэу Тихоновым, кIэлэцIыкIу джэгупIэ Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Еджэркъуае ащашIыгъ. Къоджэ псэупIэм дэс унэгъо е специалист ныбжьыкIэу псэукIэ амалхэр нахьышIу ашIын­хэмкIэ IэпыIэгъу зэратыгъэр 26-рэ мэхъу.

ИкIыгъэ 2020-рэ илъэсым программэм къыщыдэлъытагъэ­хэм япхырыщын бюджет пстэумэ къахэхыгъэу сомэ миллион 795,5-рэ Адыгеим щыпэIуагъэ­хьагъ. Ар 2019-рэ илъэсым мы лъэныкъом тырагъэкIода­гъэм фэдиплIыкIэ нахьыб пIоми ­хъущт.

А ахъщэмкIэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэу километрэ 71,4-рэ, псым пае километрэ 12,9-рэ агъэпсыгъ, гъогу километри 7,47-рэ ашIыгъ, культурэм и Унэу тIу, зы фельдшерскэ-акушерскэ пункт агъэуцугъэх, къоджэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ проект 12 пхырыщыгъэ хъугъэ, зы гъэпсэфыпIэ спортивнэ парк цIыкIу ашIыгъ, унэгъо ныбжьыкIэ 11-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу хъунымкIэ IэпыIэгъу аратыгъ.

Мы программэм хагъэхьа­гъэу электричествэм ирыкIуапIэу километри 4 Адыгэкъалэ щагъэпсыгъ, Шэуджэн районым изы ФАП ыкIи гурыт еджапIэ агъэкIэжьыгъэх, Джэджэ, Шэу­джэн, Красногвардейскэ, Теуцожь районхэм ясымэджэщхэм апае автомашинэ 16, Мые­къопэ районым иеджапIэхэм апае автобуси 8 къащэфыгъ, кIэлэцIы­кIу IыгъыпIи 3 агъэ­кIэ­жьыгъ, псэуалъэ щагъэуцуным пае зы площадкэ иинфраструктурэ агъэ­псыгъ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, псыр, электричест­вэр ра­щэ­лIа­гъэх, гъогоу екIурэр ашIыгъ.

Джащ фэдэу Мыекъопэ районым истаницэу Курджипскэмрэ къутырэу Северо-Восточные Сады зыфиIорэмрэ культурэм иунэу адэтхэр лъэхъаным диштэу зэтырагъэпсыхьажьы­гъэх. Зым сомэ миллиони 4-рэ мин 700-рэ, адрэм сомэ миллион 43-м ехъу апэIуагъэхьагъ.

Мы муниципальнэ образо­вание дэдэм ит поселкэу Табачнэм ирайонэу «Бытовик» зыфиIорэм километри 2,7-рэ хъоу газрыкIуапIэ щагъэпсыгъ. Сомэ миллиони 2-рэ мин 500-рэ ащ тефагъ.

Мыщ фэдэ щашIыгъ станицэу Дагестанскэми. Ар киллометрэ 16,8-рэ зэкIэмкIи зэрэхъурэр. Псэуалъэр тызхэт илъэсым аухи атыгъ, зэкIэмкIи сомэ миллион 14-рэ мин 700-рэ пэIухьагъ.

Джащ фэдэу поселкэхэу Каменномостскэм, Победэм ыкIи Удобный зыфиIорэм гъэсты­ныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэхэр ащашIыгъэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ, культурэм иунитIу ащагъэцэкIэжьыгъ, гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, джэгупIэхэр ашIы­гъэх. ПстэумкIи сомэ миллиони 136-м ехъу ахэм апэIухьагъ.

Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыщыдэлъытагъэу Шэуджэн районым икъуаджэу Джыракъые дэт ФАП-мрэ гурыт еджапIэмрэ щагъэцэкIэжьыгъэх. Сомэ миллион 13-м ехъу ахэм апэIухьагъ.

Мы муниципальнэ образо­ванием ыкIи ащ игъунэгъу Джэ­джэ районым япсэупIэхэу къутырхэу Семено-Макаренскэм, Днепровскэм, селоу Владимировскэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэм ирыкIуапIэхэр ащагъэпсыгъэх, пстэумкIи сомэ миллион 37-рэ атефагъ.

Къуаджэу Очэпщые щашIыгъэ спорт ыкIи гъэпсэфыпIэ паркым пае сомэ миллион 11-м ехъу къатIупщыгъ, ащ нэмыкIэуи, мыбюджет ахъщэу сомэ мин 800 хагъэхьагъ.

Программэхэм, проект зэфэшъхьафхэм къащыдэлъыта­гъэу республикэм щагъэнэфагъэр зэкIэ пIалъэхэм адиштэу агъэцэкIагъ. Зэпахырэ узэу ду­наир зэлъызыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ гъунэпкъэ гъэнэфа­гъэхэр щыIагъэхэми, IофшIэнхэр зэпагъэугъэхэп.

ХЪУТ Нэфсэт.