АмалышIухэр къетых

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым къыIэкIэ­хьэгъэ магнитно-резонанснэ томографым иаппа­рат (МРТ) шышъхьэIум ыкIэм нэс Iоф ышIэнэу ригъэжьэщт. Мы уахътэм ащ игъэуцун пылъых.

Сомэ миллион 81,9-рэ зыосэ томографыкIэм жъы хъугъэ оборудованиер зэблихъущт. Ар зыдэщытыщт чIыпIэр зэтырагъэпсыхьэ, МРТ-м иклиматическэ системэ игъэуцун Iоф дашIэ. Ащ рылэ­жьэщт специалистхэр рагъэджагъэх.

— Адэбз узхэм якъыхэгъэщынкIэ томографыкIэр тиспециалистхэм IэпыIэгъу афэхъущт, — къыхигъэщыгъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Чэужъ Нателлэ. — Уз зэфэшъхьафхэр гъэунэфыгъэнхэмкIэ къытIэкIэхьэгъэ аппаратым амалышIухэр къетых.