Адыгеим щызэхащэщт

Шъолъырхэр зэзыпхырэ фестивалэу «На зем­ле Нартов» зыфиIорэр 2021-рэ илъэсым Iоны­гъом и 17 — 19-м Адыгеим щыкIощт. Ащ респуб­ли­кэм зыщыфагъэхьазыры.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытэгъэ федеральнэ программэу «Творческэ цIыфхэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ «Урысые культурэм ифонд» къыIэкIэхьэгъэ грантымкIэ проектыр агъэцакIэ.

Фестивалым хэлэжьэщтых Чэчэным, Дагъыстан, Къалмы­къым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Темыр Осетием, Краснодар краим, Волгоград ыкIи Ростов хэкухэм, Адыгэ Республикэм ятворческэ купхэр.

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яорэдхэр, къашъохэр, якультурэ зы­фэдэр зышIогъэшIэгъонхэр Iоф­тхьабзэм къырагъэблагъэх. Джащ фэдэу фестивалым къыдыхэ­лъытагъэу IэкIэ ашIыгъэ пкъыгъо дахэхэр, шъуашэхэр, дышъэидэ­хэр, шъом хэшIыкIыгъэхэр, нэмыкIхэри цIыфхэм ащэфынхэ амал яIэщт.

Iофтхьабзэм епхыгъэу Iэнэ хъураехэр, творческэ зэIукIэ­гъухэр зэхащэщтых. Гала-кон­цер­тымкIэ ыкIи Iофтхьабзэу «Удж­-хъурай — хоровод мира и благополучия» зыфиIорэмкIэ фе­стивалыр зэфашIыжьыщт.