ПкIэ хэмылъэу агъашхэх

2020-рэ илъэсым Iоныгъом и 2-м къыщегъэжьагъэу УФ-м и Прези­дентэу Владимир Путиным иунашъокIэ гурыт еджапIэхэм ащеджэхэ­рэ кIэлэеджакIохэр пкIэ хэмылъэу агъашхэх.

РеспубликэмкIэ нэбгырэ мин 25-м ехъу ащ къыхеубытэ. А 1-рэ классым къыщегъэжьагъэу я 4-м нэс шхыныгъо стырхэр къаратых, джащ фэдэу я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу я 11-м нэс щеджэхэрэ нэбгырэ мини 9-м ехъу пкIэ хэмылъэу агъашхэх. Урысыем ихэбзэ­гъэуцугъэ къыдыхэлъытагъэу IэпыIэгъу зытефэхэрэр арых ащ къыхиубытэхэрэр.

2021-рэ еджэгъу илъэсым пкIэ хэмылъэу кIэлэеджакIохэр агъэшхэнхэм фэшI сомэ миллион 245-рэ фэдиз федеральнэ бюджетым ыкIи сомэ миллиони 5-м ехъу республикэ бюджетым къытIупщынэу агъэ­нафэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс- къу­лыкъу къызэритырэмкIэ, 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу зипсауныгъэкIэ ауж къинэхэрэ ныбжьыкIэхэу унэм исхэу еджэхэрэри джы пкIэ хэмылъэу агъэшхэщтых. Шхынхэр е унэм афащэщтых, е ащ тефэщт ахъщэр аратыщт.

КIэлэеджакIохэм ашхырэм идэгъугъэ гъунэ лъафын зэ­рэфаер АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къеIо. УФ-м и Пре­зидентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм ар ащыщ. КIэлэцIыкIухэм ашхырэм елъытыгъ япсауныгъэ зыфэдэщтыр. Еджэгъу илъэсыр къызэрихьэу муниципалитетхэм япащэхэм ны-тыхэр ягъу­сэхэу гурыт еджапIэхэр къа­кIухьанхэу, ежь ашъхьэкIэ кIэлэеджакIохэм ашхырэр зэра­гъэ­лъэгъунэу, ауплъэкIунэу рес­публикэм ипащэ пшъэрылъ къафигъэуцугъ. Общественнэ уплъэкIуным мэхьанэ ин зэриIэр къыхигъэщыгъ.