ХэдзэкӀо объединением, кандидатым хэдзынхэмкӀэ яфонд мылъкоу къихьагъэмрэ икӀыгъэмрэ афэгъэхьыгъэ апэрэ финанс отчетыр

ХэдзэкӀо объединением, кандидатым хэдзынхэмкӀэ яфонд мылъкоу къихьагъэмрэ икӀыгъэмрэ афэгъэхьыгъэ апэрэ финанс отчетыр

КъыкӀэлъыкӀорэ хэдзэкӀо объединениехэмрэ кандидатхэмрэ яапэрэ финанс отчетхэр тигъэзет исайт ижъугъотэщтых.