Кандидатхэр къагъэлъагъох

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ия 114-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъо 13-мэ щатегущыIагъэх, унашъохэр щашIыгъэх, зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатынымкIэ Тэхъутэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 22-м Лъэцэрыкъо Нухьэрэ Саида Масленниковамрэ кандидатэу къагъэлъэгъуагъэх ыкIи ар къэзыушыхьатырэ тхылъхэр аратыжьыгъэх. Джащ фэдэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 21-мкIэ Валентина Чугуновар, Джэджэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 2-мкIэ Алсу Салимжановар, МыекъуапэкIэ зы ман­дат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 14-мкIэ НэмытIэкъо Мыхьамэт, МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 11-мкIэ Шэуджэн Тембот, Тэхъутэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 23-мкIэ Ожъ Исмахьилэ, МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 8-мкIэ Сапый Вячеслав, АдыгэкъалэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 1-мкIэ Джанхъот Аслъан, Джэджэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 2-мкIэ Борис Василенкэр, Мыекъопэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 19-мкIэ Александр Колесниковыр АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатынымкIэ кандидатэу къа­гъэлъэгъуагъэх.

Iоныгъом и 19-м щыIэщтхэ хэдзынхэм апэIухьащт мылъку тедзэр республикэ бюджетым къызэритIупщыгъэр Iофтхьабзэм къыщаIуагъ.

Делэкъо Анет.