ИIофшIэнкIэ къыхагъэщыгъ

2021-рэ илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм  АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иIоф­шIэн зыфэдагъэр бэмышIэу зэфи­хьысыжьыгъ.

Iофтхьабзэм дакIоу зиIофшIэн­кIэ къахэщыгъэхэ къулыкъушIэхэм ведомственнэ тынхэр афагъэшъошагъэх.

Джащ фэдэу Урысыем и МВД ибгъэ­халъхьэу «За вклад в освещение деятельности МВД» зы­фиIорэр къыфагъэшъошагъ тиIофшIэгъоу, «Адыгэ макъэм» иобозревателэу Iэшъынэ Сусанэ. Ведомствэм иминистрэу Иван Бахиловым тын лъапIэр къыритыжьыгъ.

Iэшъынэ Сусанэ тыфэгушIо, тапэкIи игъэ­хъагъэхэм ахигъэ­хъонэу, псауныгъэ иIэнэу тыфэлъаIо.

КIАРЭ Фатим.