Ахъщэм итын нахьыжьэу рагъэжьэщт

ЕджапIэм чIэсэу е мыгъэ чIэхьанэу сабый зиIэхэм, ахэр илъэсыкIэ еджэгъум фагъэхьазырынхэм пае шышъхьэIу мазэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу нэбгырэ пэпчъ сомэ мин пшIырыпшI фэгъэкIогъэным кIэщакIо фэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары. Мэлылъфэгъу мазэм Джэпсалъэу къышIыгъэм ар къыщиIогъагъ, бэдзэогъум и 2-м ащ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхагъ.

Мары тхьамэфитIу фэдиз хъугъэу IэпыIэгъур къызтефэрэ ны-тыхэм ялъэIу тхылъхэр аштэх, къихьащт шышъхьэIу мазэм и 16-м къыщыублагъэу къатIупщынэу рагъэжьэнэу ары зэрэщытыгъэр.

Владимир Путиным джыри зэ мы Iофым къыфигъэзэжьи пIалъэр къызэкIахьанышъ, нахьыжьэу ахъщэхэм ятын рагъэжьэнэу пшъэрылъ афи­шIыгъ.
— Ны-тыхэм нахьыбэу уахътэ яIэным, мыгуIэхэу сабыйхэр илъэсыкIэ еджэгъум фагъэ­хьазырынхэ алъэкIыным пае IэпыIэгъур нахьыжьэу аIэкIахьэмэ нахьышIу, — къы­Iуагъ къэралыгъом ипащэ.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ иминистрэу Антон Котяковым шышъхьэIум и 2-м атынхэу рагъэжьэным фэхьазырхэу ары джэуап къызэрэритыжьыгъэр.