Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ гъэхъэгъэшIухэр яIэх

Адыгабзэм икъэу­хъу-мэн, къыткIэхъу­хьэхэ­рэ ныбжьыкIэхэм яны­дэлъфыбзэ аIулъыныр, шIу ягъэлъэ­гъу­гъэныр, адыгэ шэн-хэбзэ дахэхэр ахэлъ­хьэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

Сабыир къызыхъугъэм къыщегъэжьагъэу иныдэлъфыбзэ тхьакIумэм итын фае, ар зэ­лъытыгъэр ны-тыхэр ары. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу зы­дакIорэми мэхьанэ иI. Гурыт еджапIэм адыгабзэм изэгъэшIэн щылъегъэкIуатэ.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Адыгэкъалэ» епхыгъэ гурыт еджапIэхэм зэкIэми апэрэ клас­сым къыщегъэжьагъэу апшъэрэ классхэм анэс адыгабзэр тхьамафэм щэ зэрагъашIэ, ащ нэмыкIэу ныдэлъфыбзэм икъэу­хъумэн фэгъэхьыгъэхэ Iофтхьабзэхэри ренэу зэхащэх, муниципальнэ программэу «Лъапсэ зиIэм шъхьапэ ыгъотыщт» зыфиIорэм Iоф ешIэ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Дюймовочка» зыфиIорэр инновационнэ проектым хэфагъ, ащ елъытыгъэу кIэлэцIыкIум иродинэ, итарихъ, икультурэ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэр шIокI имыIэу арагъашIэх.

Джащ фэдэу бзэм изэгъэшIэнкIэ ишIуагъэ къэкIо гъэсэныгъэ тедзэ зыщызэрагъэгъотырэ гупчэу «ЮТА» зыфиIорэм къыщызэIуахыгъэ «Хьа­кIэщым».

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIыгъэхэм ягугъу къэтшIын. БлэкIыгъэ илъэсым адыгабзэмрэ адыгэ литературэмрэ языгъэхьырэ кIэлэегъаджэхэм апае зэхащэгъэ республикэ зэнэкъокъум Хь. Я. Бэрэтарэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 2-м икIэ­лэ­егъаджэу Мамый Саидэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

АдыгабзэмкIэ республикэ олимпиадэхэм кIэлэеджакIохэр чанэу ахэлажьэх, шIэныгъэ куухэр къагъэлъагъох. ГущыIэм пае, къуаджэу Хьалъэкъуае
А. И. Хъуа­дэм ыцIэ зыхьырэ игурыт еджапIэу N 4-м щеджэрэ Кобл Альбинэ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ (зыгъэхьазырыгъэр кIэлэегъаджэу Шумэн Замир). НэмыкI лъэпкъхэмкIэ Хь. Я. Бэ­рэтарэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджа­пIэу N 2-м щеджэрэ Диана Ашуровами текIоныгъэ къыди­хыгъ (кIэлэегъаджэр Мамый Саид). Адыгэкъалэ дэт гурыт еджапIэу N 1-м щеджэрэ Анна Зверевам хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэр къыхьыгъ (кIэлэегъа­джэр ЯхъулIэ Рахьмэт).

Адыгэ литературэмкIэ анахь гъэхъэгъэшIухэр зиIэхэм ащыщых А. И. Хъуадэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 4-р къэзы­гъэлъэгъогъэ ЛIыхэсэ Зулимэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къы­хьыгъ (кIэлэегъаджэр Шумэн Замир).

Ежь-ежьырэу усэ зэхэлъхьанымкIэ республикэ зэнэкъокъоу щыIагъэм мыщ фэдэ гъэхъа­гъэхэр кIэлэеджа­кIомэ къыщагъэлъэгъуагъэх: Ю. И. Лъэу­стэ­ным ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 3-м щеджэрэ ЗекIогъу Динарэ текIоныгъэр къыдихыгъ (кIэлэегъаджэр Хьалилэ Светлан). А. И. Хъуадэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 4-м ще­джэхэрэ Шэртэнэ Мариерэ Хьэнахыкъо Тимуррэ анахь дэ­гъоу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм ащыщ хъугъэх (кIэлэегъаджэр Шумэн Замир).

Адыгабзэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ республикэ зэнэкъокъум джащ фэдэу ныбжьыкIэхэр хэ­лэжьагъэх. Сочинение анахь дэгъухэр зытхыгъэхэм ащыщых: Ю. И. Лъэустэным ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 3-мкIэ Кушъу Амир текIоныгъэ къыдихыгъ, (кIэлэегъаджэр Хьалилэ Светлан). ЦДО «ЮТА» зыфиIорэм щеджэрэ Барцо Руслъан хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэр къыхьыгъ (зыгъэхьазырыгъэр Чэтыжъ Марин). А. И. Хъуадэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 4-м ще­джэрэ Кобл Альбинэ ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэр къы­хьыгъ (кIэ­лэегъаджэр Шумэн Замир).

Муниципалитетым епхыгъэ гурыт еджапIэм щеджэхэрэ ныбжьыкIэхэм нэмыкI лъэныкъохэмкIи гъэхъэгъэшIухэр яIэх. Адыгэкъалэ дэт гурыт еджапIэу N 1-м щеджэрэ Нэхэе Миленэ экологиемкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыхьыгъ (кIэлэ­егъаджэр Шэуджэн Гощнагъу). Гурыт еджапIэу N 5-м щеджэрэ ХъокIон Бислъан мы предмет дэдэмкIэ анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм ащыщ хъу­гъэ (кIэлэегъаджэр Пэрэныкъо Саид).

Ю. И. Лъэустэным ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 3-м ще­джэрэ Диана Кузиловам биологиемкIэ хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэ къыдихыгъ (кIэлэегъа­джэр Хьаджэбыекъо Гощнагъу).

Мы еджэпIэ дэдэм щеджэгъэ Лъэцэр Джульетэ общест­вэмкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдихыгъ (кIэлэегъаджэр Физулинэ Жанн).

Хь. Я. Бэрэтарэм ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэу N 2-м Пчы­хьалъыкъо Бэллэ урыс лите­ратурэмкIэ хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэр къыхьыгъ (кIэлэегъа­джэр НакI Зарем).

ДЕЛЭКЪО Анет.