ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат лъэпкъ культурэмкIэ Гупчэу поселкэу Тульскэм дэтэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зыщыкIорэм щыIагъ.

Программэу «Къуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм тетэу а гухэлъхэм апае сомэ миллион 59,7-рэ къыхагъэкIыгъ, подряднэ организациер ООО-у «Агротрансыр» ары.

Гупчэм иунашъхьэ зэблахъугъ, унэ­кIоцI IофшIэнхэр агъэцэкIагъэх, электропроводкэр, вентиляциер зэблахъух, актовэ залым оборудованиякIэр чIагъэуцо.

Республикэм и ЛIышъхьэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрэкIорэм нэIуасэ зыфи­шIыгъ. Лъэпкъ культурэмкIэ Гупчэр зэ­рэзэтегъэпсыхьагъэмкIэ, нэбгырэ 400-мэ ателъытэгъэ залыр зэрэгъэпсыгъэмкIэ щыкIагъэ горэхэр афилъэгъугъэх.

«Джырэ шапхъэхэм адиштэрэ учреждениеу Гупчэр щытын, цIыфхэмкIэ гуIэтыпIэн фае», — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу пшъэрылъ афишIыгъ лъэпкъ культурэмкIэ Гупчэм икинозал пае оборудование къащэфынэу, Гупчэм къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэ­псыхьан агъэпсынкIэнэу.

Нэужым республикэм ипащэ район гупчэм ипаркэу агъэкIэжьыгъэм щыIагъ. ЦIыфхэм щыIэкIэ тэрэз яIэным тегъэ­псы­хьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу мыщ плиткэкIэ апкIэгъэ лъэс гъогухэр щагъэпсыгъэх, тетIысхьапIэхэр щагъэуцугъэх, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр щагъэпсы­гъэх.

Мы мафэм Адыгеим и ЛIышъхьэ поселкэу Табачнэми щыIагъ, сабыибэ зэрыс унагъохэм мыщ чIыгу Iахьхэр къащаратыщтых. «Къуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэ программэм диштэу псэупIэхэм газры­кIуа­пIэмрэ псырыкIуапIэмрэ алъагъэIэсыщтых, гъогухэр агъэпсыщтых. А гухэлъ­хэм апае сомэ миллиони 168-м ехъу къыхагъэкIыгъ.

КъумпIыл Мурат IофшIэнхэр зэрэкIо­рэм нэIуасэ зыфишIыгъ, псэолъэшIыныр зыщыкIорэ чIыпIэм транспортыр екIолIэнымкIэ пшъэрылъхэр фишIыгъэх. Джащ фэдэу псэолъэшIынымкIэ Министерствэм пшъэрылъ фашIыгъ чIыгу Iахьхэу унэхэр зыщашIыщтхэм фэдитIукIэ зарагъэушъом­бгъунэу, чIыгу Iахь 400-м ахэр нэгъэ­сыгъэнэу.

Мыекъопэ районым иадминистрацие зэхэсыгъоу щыкIуагъэм мы районым зэрэщыIагъэхэм икIэуххэм щатегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, министерствэхэм япащэхэр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ районым инароднэ депутатхэм я Советрэ ядепутатхэр, къуаджэхэм япащэхэр.

Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъагъэр къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр Мыекъопэ районым зэрэщагъэцакIэрэр ары.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэм­кIэ, зигугъу къэтшIыгъэ къэралыгъо программэр Адыгеим щыгъэцэкIэгъэным пае 2021-рэ илъэсым сомэ миллиардрэ миллиони 154-рэ къыфыхагъэкIыгъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 393,5-р псэолъэ 11 Мыекъопэ районым щыгъэпсыгъэным е щыгъэцэкIэжьыгъэным апэIуагъэхьащт.

«Адыгеим непэ къэралыгъо программабэ щагъэцакIэ, ахэм зэу ащыщ «Къуаджэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр. Респуб­ликэм исыд фэдэрэ чIыпIи цIыфхэм псэукIэ дэгъу щаряIэным тэркIэ мэхьа­нэшхо иI, а пшъэрылъым изэшIохынкIэ къэралыгъо программэм амалхэр къетых. Федеральнэ гупчэм ыпашъхьэ­кIэ пшъэрылъэу тиIэхэр дгъэцэкIэжьынхэ, программэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэм нахьыбэу шIуагъэ къя­гъэтыгъэным тишъыпкъэу тыпы­лъын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу