Сомэ мини 150-м ехъу къапщыныгъ

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIо­ры­шIапIэ и Мыекъопэ къэлэ отделрэ гъогурыкIоныр щынэгъон­чъэ­нымкIэ Къэралыгъо автоинспекциемрэ якъулыкъушIэхэм видеолъыплъэным иамалхэр къызфагъэфедэзэ мы мафэхэм Iоф­тхьа­бзэ рагъэкIокIыгъ.

Машинэр зезыфэхэрэм тазырхэмкIэ, хэбзэIахьхэмкIэ ыкIи нэмыкI тынхэмкIэ чIыфэу ателъыр игъом къапщыныжьын зэрэфаер джыри зэ агу къагъэкIыжьыгъ.

Iофтхьабзэр окIофэ чIыфэ зытелъ нэ-бгыри 10-м ехъумэ сомэ мини 150-рэ къы­зэкIагъэкIожьыгъ. Автомобилист 12-мэ ятранспорт арест тыралъхьагъ. ПIалъэу афагъэнэфагъэм ехъулIэу чIыфэр къызамыпщыныжькIэ ямашинэхэр ащэщтых.

ЧIыфэ шъутелъмэ е нэмыкI къэбар зэ­жъугъашIэ шъушIоигъомэ хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и Гъэ­IорышIапIэ иофициальнэ сайтэу «r01.fssp.gov.ru» зыфиIорэм иамалхэр къызфэжъугъэфедэн шъулъэкIыщт.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу