Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Къэблэгъэрэ хэдзынхэр щынэгъончъэнхэмкIэ «Единэ Россием» къыхьыгъэ предложением политическэ партиитфымэ дырагъэштагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм партиехэм япащэхэр кIэтхагъэх.

ЛДПР-м, партиехэу «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди», «Зеленые» зыфиIохэрэм Роспотребнадзорым ыкIи шъолъырхэм яхэбзэ къулыкъухэм аштэгъэ санитар шап­хъэхэр агъэцакIэхэзэ хэдзын­хэр зэрэзэхащэщтхэмкIэ зэзэгъыгъэх. «Единэ Россием» и Генсовет и Секретарэу Андрей Турчак къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, политическэ партиеу къагъэлъагъорэм емылъытыгъэу, хэдзын кампанием хэлажьэ­хэрэм щынэгъончъэным ишапхъэхэр агъэцакIэхэзэ цIыфхэм япсауныгъэ къаухъумэн фае.

— Политикэм ылъэныкъокIэ еплъыкIэ, программэ зэфэшъхьафхэр тиIэх, ау зэкIэми тызэгъусэу тызыкъэралыгъу ыкIи тызынарод. ЧIыпIэ къинэу тызэрытыр къыдэтлъытэзэ, санитар шапхъэхэм ягъэцэкIэнкIэ тицIыфхэм щысэ тафэхъун фае, — къыIуагъ Андрей Турчак.

«Единэ Россием» къыхьыгъэ предложениер игъо дэдэу нэмыкI партиехэм япащэхэм алъытагъ ыкIи ащ дырагъэ­штагъ.

— Эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыщы­къин уахътэм мыщ фэдэ екIолIакIэм мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. Непэ тицIыфхэр къэтыухъумэнхэм ыкIи санитар шапхъэхэр дгъэцэкIэнхэм зэкIэми тынаIэ тедгъэтын фае, — къыIуагъ «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асыет.

Хэдзынхэр щынэгъончъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ зэзэгъыны­гъэм къызэрэщиIорэмкIэ, цIыфы­бэ зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэ­ныр, амал щыIэмэ, ахэр онлайн шIыкIэм тетэу регъэ­кIокIыгъэнхэр нахьышIу. Джащ фэдэу хэдзын кампанием хэлажьэхэрэм вакцинациер акIуным, санитар шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо иIэу алъытагъ.