Адыгеим и ЛIышъхьэ гъэцэкIэжьынхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районым зыщэIэм къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм яхэхъоныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Респуб­ликэм псэолъэшIынымкIэ, тран­спортымкIэ, ЖК-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ министрэ иапэрэ гуа­дзэу Сергей Шопиныр, Мые­къопэ районым ипащэу Олег Топоровыр.

Апэдэдэ зэкIолIагъэхэр псэупIэу Кужорскэм дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 37-р ары. Сабыи 140-рэ зычIэфэрэ IыгъыпIэм иигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын ма­кIо. Подрядчикыр ООО-у «Газмонтаж» зыфиIорэр ары, IофшIэнхэм сомэ миллион 16,3-рэ фэдиз апэIухьащт.

Унашъхьэр ыкIи шъхьаныгъуп­чъэхэр, электричествэр зэрыкIорэр, гъэфэбэнымкIэ системэхэр зэблахъугъэх, джащ фэдэу унэ кIоцI ыкIи унэ кIыбхэм Iоф­­шIэн гъэнэфагъэхэр арашIы­лIагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэнхэу, ау зэрищыкIагъэм тетэу, дэгъоу пшъэрылъэу яIэр зэшIуахын зэрэфаер теубытагъэ хэлъэу агуригъэIуагъ. ИщыкIагъэ хъумэ, псэолъэшIхэм ахагъэхъонэу игъо афилъэгъугъ. Районым иадминистрацие кIэлэцIыкIухэу еджа­пIэм джыри мыкIохэрэр зыща­Iыгъхэм къыпэIулъ чIыпIэр зэтыригъэпсыхьанэу, екIолIапIэхэр Iэрыфэгъу ышIынхэу, транспортыр зыдэщытыщт чIыпIэри зэтырагъэпсыхьанэу пшъэрылъ фишIыгъ. Респуб­ликэм гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэм­рэкIэ и Министерствэ кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэр ыкIоцIыкIэ зэрэзэтырагъэпсыхьащтым фэгъэзэ­гъэщт.

«ДжырэкIэ щыIэ шап­хъэхэм атегъэпсыхьа­гъэу кIэлэцIыкIу­хэм япIункIэ ыкIи яхэхъоныгъэкIэ ящыкIэгъэ амалхэр зэкIэ агъотынхэ фае. Джырэ уахътэм диштэрэ, Iэрыфэгъоу щыт оборудованиери ящыкIагъ, сыда пIомэ, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъи ащ елъытыгъ», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Ащ нэужым КъумпIыл Мурат гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ район Гупчэу N 6-м щыIагъ, ари псэупIэу Кужорскэм дэт. Сомэ миллион 23,3-рэ мы учреждением игъэцэкIэжьын пае къыхагъэкIыгъ, подрядчикыр фирмэу «Газмонтаж» зыфиIорэр ары.

Гупчэм IофшIэн гъэнэфагъэ­хэр щызэшIуахых, электричествэр зэрыкIорэр зэблахъугъ, унэр къэзыгъэфэбэрэ системэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх, дэпкъхэр, джэхашъохэр, кIашъо­хэр агъэкIэжьыгъэх, унашъхьэм изы Iахь зэблахъугъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ къыгъэуцугъ илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу гъэцэ­кIэжьынхэр аухынхэу. Муниципалитетым иадминистрациерэ министерствэмрэ еджапIэм къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэ­псыхьанэу, унэ кIоцIхэм ящыкIэгъэ пкъыгъохэр арагъэуцонхэу, пщэрыхьапIэм пае оборудованиер къащэфынэу, классхэм ыкIи кIэлэегъаджэхэм Iоф зыщашIэрэ кабинетхэм мебелыр арагъэуцонэу пшъэрылъ афи­шIыгъ.

«Социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм ягъэцэкIэ­жьынрэ яшIынрэ япхыгъэ Iофыгъохэм лъэныкъо пстэуми такъып­къырыкIызэ тякIолIэн фае. ЦIыфхэм яфэны­къоныгъэхэр зэрядгъэ­гъо­­тыщтхэм, илъэс заулэ тешIэмэ къэдгъэзэжьынышъ, хэукъоныгъэу, щыкIагъэу тфэхъугъэхэр дгъэтэрэзыжьынхэ фаеу мыхъу­ным тынаIэ зэкIэми тетымыгъэт хъущтэп. Къо­джэдэсхэри а Iофым къы­хэжъугъэлажьэх, яшIошIхэри къыдэшъу­лъытэх. Сыда пIомэ, Iофэу зэшIотхырэ пстэури ахэм апай», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Станицэм щыпсэухэрэм республикэм и ЛIышъхьэ гущы­Iэгъу зафэхъум псым зэпыугъохэр зэрэфэхъухэрэм зэригъэгумэкIыхэрэр къыраIуагъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а IофыгъомкIэ Кужорскэм щыпсэухэрэм ялъэIу тхылъ заулэ къаIукIагъ, АР-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэрэ районым иадминистрациерэ къэралыгъо программэм хэлэжьэнхэм пае ищыкIэгъэ тхылъхэр Iоныгъом ыкIэм ехъу­лIэу агъэхьазырынхэу ариIуагъ. Ащ дакIоу псыр зыпкъ итэу къакIо шIыгъэным иIоф амал зэриIэкIэ нахь пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI зэшIохыгъэ хъунэу пшъэрылъ къафишIыгъ.

Станицэм дэт фельдшер-мамыку IэзапIэм изытет респуб­ликэм и ЛIышъхьэ зэригъэлъэгъугъ. Медицинэм ылъэныкъо­кIэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр тэрэзэу зэшIохыгъэнхэм пае врачебнэ амбулаторие шIыгъэным иIофыгъо тэрэзэу зэхафынэу ЛIышъхьэм пшъэрылъ афишIыгъ.

ЛIышъхьэм псэупIэм иадминистрацие щыкIэгъэ заулэ фи­лъэгъугъ паркым изытет уигъэ­рэзэнэу зэрэщымытым фэгъэ­хьыгъэу. Спортым фытегъэпсы­хьэгъэ ыкIи джэгупIэ чIыпIэхэр, гъэпсэфыпIэ шъолъырхэр укъэ­бзыгъэнхэмкIэ ведомствэ зэфэшъхьафхэм унашъохэр ащ афи­шIыгъэх.

Муниципальнэ ыкIи респуб­ликэ мылъкур шIогъэ икъу къы­тэу гъэфедагъэ зэрэмыхъурэмкIи щыкIагъэу афилъэгъухэрэр КъумпIыл Мурат къыIуагъэх. ПсэупIэм иадминистрацие ипащэу Владимир Крюковым Кужорскэм игупчэ амыгъэкощырэ мылъкоу итым изытет уигъэрэзэнэу зэрэщымытыр ыкIи ащкIэ ищыкIагъэр зэкIэ ашIэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ. ИкIэухым республикэм и ЛIышъхьэ культурэм и Унэу мы псэупIэм дэ­тыр къыплъыхьагъ. НахьыбэрэмкIэ административнэ ыкIи хъызмэт гухэлъхэм апае ар зэрагъэфедэрэр. Унэр агъэцэ­кIэжьынэу ыкIи культурэм ылъэ­ныкъокIэ пшъэрылъхэр зэрищыкIагъэм тетэу зэшIуахынхэу КъумпIыл Мурат афигъэпытагъ. Мыщ щыIэ тхылъеджапIэри модельнэ тхылъеджапIэ шIыжьыгъэн зэрэфаер къыкIигъэтхъыгъ.