ШышъхьэIум и 1-р – Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Маф

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

1998-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу щыIагъэр адыгэ лъэпкъым изыкIыныгъэ, зэдэIэпыIэжьыныгъэм ихэбзэ шIагъохэу лIэшIэгъубэ къызэпызычыгъэхэм ятамыгъэу хъугъэ.

Союзнэ республикэу щытыгъэ Югославием къи­тэджэгъэ заом имашIо къыхэкIыжьыгъэ адыгэхэм я Хэкужъ къызэрагъэзэжьыгъэм джыри зэ къыушыхьатыгъ IэкIыб къэрал политикэ Iофхэм язэшIохын Урысые Федерацием теубытагъэ зыхэлъ екIолIакIэ зэрэфыриIэр. ТичIыпIэгъухэу IэкIыбым щыпсэухэрэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ къэухъумэгъэнхэр тикъэралыгъо иполитикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм зэращыщыр джыри зэ ащ нафэ къышIыгъ.

ЗэкIэхэми яIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ къэзыгъэзэжьыгъэхэр пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI тищыIакIэ хэгъоза­гъэх, тиобществэ щыщ хъугъэх. Непэ гъэхъагъэ хэлъэу ахэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащэлажьэх: наукэм ыкIи спортым, республикэм иобщественнэ щыIакIэ, гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн ыкIи культурэм, джащ фэдэу Адыгеимрэ Урысыемрэ язэтегъэпсыхьан яIахь хашIыхьэ.

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыхэрэр нахьыбэ зэрэхъущтхэм, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэмэ къахэкIыгъэхэу Адыгеим щыпсэухэрэм яакъыл, ягуетыныгъэ, ячIыгу гупсэ шIулъэгъоу фыряIэр зэкIэми зэдытиунэу щытыр джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIэ лъэпсэшIоу ренэу зэрэщытыщтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iоф пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный