Щынэгъончъэным иIофыгъохэр

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытыным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­нымкIэ, гъогухэм къатехъу­хьэ­хэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм фэгъэхьыгъагъ апэрэ Iофыгъоу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр. Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ ыкIи 2021-рэ илъэ­сым иапэрэ мэзих изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Александр Курпас. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, илъэсны­къом республикэм игъогухэм хъугъэ- шIэгъи 164-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 32-рэ ахэкIодагъ, 191-мэ шъобжхэр хахыгъэх. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, авариехэм япчъагъэ 39-кIэ, хэкIодагъэхэр – нэбгыри 3-кIэ, шъобж хэзыхыгъэхэр – 52-кIэ нахь ма­кIэ хъугъэх. ХэкIодагъэхэм ащыщэу 24-р республикэм щэ­псэух. Автотранспортыр зэрафэнымкIэ фитыныгъэр зыIахыгъэ­хэм япчъагъэ 4628-рэ мэхъу.

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр гъэсэныгъэм иучреж­дениехэм ыкIи кIэлэцIыкIу лагерьхэм ащэIэх, гъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэшI шапхъэ­хэр гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер сабыйхэм ыкIи ны-тыхэм къафаIуатэ.

Лъэпкъ проектэу «Щынэ­гъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфи­Iорэм игъэцэкIэн къыдыхэ­лъытагъэу псэолъэ 52-мэ Iоф­шIэнхэр ащаухыгъэх, джыри тIу къафэнагъ. Мы илъэсым су- рэт ыкIи видео тезыхырэ пкъы­гъо 18 шъолъырым игъогухэм атырагъэуцонэу агъэнафэ.

Мы Iофыгъом епхыгъэу къэгущыIагъэх ыкIи зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ащыщхэми.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэр кIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр, ахэр еджапIэм екIуалIэхэ зыхъукIэ гъогур зэрэзэпачын фэе шIыкIэр агурыгъэIогъэныр, шапхъэхэр амыукъонхэм фэщэгъэнхэр ары. Мы лъэныкъомкIэ ны-тыхэм Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо иIэу алъытагъ. Ешъуагъэу рулым кIэрытIысхьэхэрэм, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм атефэрэ пшъэдэ­кIыжь пхъашэр ягъэхьыгъэныр, ащ дакIоу ахэм алъэныкъокIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэр гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, муниципалитетхэм япшъэрылъ шъхьаIэу щытын фаеу къагъэ­нэфагъ.

Республикэм и Премьер-министрэ зыщимыгъэрэзэрэ чIыпIэхэм, гумэкIыгъохэм, щыкIагъэхэм къащыуцугъ, ащкIэ ана­хьэу унаIэ зытебгъэтынхэ фаехэр къыгъэнэфагъэх.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ипшъэрылъхэм ащыщэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэр гъэпсыгъэнхэм иIофыгъуи мэхьанэшхо ратыгъ. Мыр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм къытегущыIагъ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, республикэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэхэ автомобиль гъогухэм лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэ 1634-рэ яI. Ахэм ащыщэу 472-р гъэсэныгъэм иучреждениехэм апэблагъэх. Ахэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, шапхъэхэм адиштэнхэм анаIэ тырагъэты. 2015 — 2019-рэ илъэсхэм къакIоцI гъэсэныгъэм иорганизациехэм адэжь щыIэ объект 472-рэ агъэкIэ­жьыгъ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллиони 102,9-рэ пэIуагъэхьагъ. Мы Iоф­шIэныр непи лъагъэкIуатэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.