ЦIыфхэр зыгъэразэхэрэр къыдалъытэзэ…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и Джэпсалъэ псауныгъэм икъэухъумэн ылъэныкъокIэ унашъоу къыщишIыгъагъэхэм зэу ащыщ диспансеризацием джыри нахь зырагъэушъомбгъуныр. Правительствэм, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэм ыкIи шъолъырхэм япащэхэм закъыфигъазэзэ илъэсэу тызхэтым ибэдзэогъу мазэ и 1-м ар аублэнэу къариIогъагъ.

Унашъор гъэцэкIагъэ хъугъэ, цIыфхэм япсауныгъэ изытет куоу уплъэкIугъэным фытегъэ­псыхьэгъэ кампаниер къэралыгъом щылъагъэкIуатэ. Мы уахъ­тэм нэбгырэ миллиони 8,5-мэ диспансеризациер акIу­нэу амал яI. Бэдзэогъур къызихьагъэм къыщыублагъэу нэб­гырэ мини 8-м ехъумэ япсауныгъэ изытет зэрагъэшIагъ.

КоронавирусыкIэр къызэолIэгъагъэхэр апэ рагъэшъых, ау ахэм ямызакъоу, шIоигъоныгъэ зиIэ пстэумэ акIун ар алъэ­кIыщт. Сымэджагъэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэмкIэ системакIэ 2022-рэ илъэсым атIупщыщтэу ары. 2024-рэ илъэсым нэс реа­би­­литацием игупчэхэм япроцент 75-р лъэхъаным ди­штэрэ оборудованиемкIэ зэтырагъэпсыхьащтэу ары УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам къызэриIуагъэр. ЦIыфэу сымэ­джа­гъэм амбулаторием шIомыкIэу ипсауныгъэ зэтыригъэуцожьын амал иIэными 2024-рэ илъэсым нэс сомэ миллиард 60 пэIуагъэхьащт.

Владимир Путиным иеплъы­кIэхэр къыриIотыкIыхэзэ, цIыф­хэр зыгъэразэхэрэр къы­да­лъытэзэ псауныгъэм икъэу­хъумэн исистемэ игъэкIэжьын Iоф дашIэнэу къафигъэпытагъ.