ГъэцэкIэжьынхэм адакIоу

Адыгеим къэкIорэ хьакIэхэм янахьыбэм зызщагъэпсэфынэу къыхахырэр Мыекъопэ районым икъушъхьэхэр ары. Ащ къыхэкIыкIэ мы чIыпIэм екIурэ гъогухэм ыкIи зекIон инфраструктурэм язытет шапхъэхэм адиштэным республикэм ипащэхэм мэхьанэшхо раты.

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным ипрограммэ игъэцэкIэн ишIуагъэкIэ Лэгъо-Накъэ екIурэ гъогур агъэцэкIэ­жьы. Непэрэ мафэм ехъулIэу IофшIэнхэр ыкIэм фэкIуагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэ­рылъкIэ гъогу дэхыгъохэр, цIыфхэм зызщагъэ­псэфын алъэкIыщт площадкэхэр агъэ­псых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2021-рэ илъэсым ыкIэм нэс гъогу километрэ 11-м ехъу агъэцэкIэжьын, площадкэхэр агъэпсын ыкIи гъо­гум метри 2-кIэ зырагъэушъомбгъунышъ, ящэнэрэ категорием кIагъэхьан фае.

Гъогухэм ягъэкIэжьын дакIоу инфраструктурэм, зекIоным зэрэпсаоу хэхъоныгъэ зэрашIырэм ишIуагъэкIэ республикэм зыщызгъэпсэфынэу къа­кIохэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъо. А IофшIэныр Адыгеим ипащэхэм тапэкIи лъагъэкIотэщт, ащкIэ федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къафэхъу.