Унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр

КIэлэцIыкIу зэрысхэ унагъохэм яхахъо зэрэмакIэр гумэкIыгъо шъхьа­Iэ­хэм ащыщэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным сыдигъокIи къыхегъэщы.

БлэкIыгъэ 2020-рэ илъэсым Джэпсалъэу къышIыгъагъэм ар къыщыхигъэщыгъагъ, пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къышIыгъагъэх. Мыгъэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ зызфегъазэми ащ къыфигъэзэжьыгъ. А зэпстэумэ яшIуагъэкIэ IэпыIэгъоу унагъо­хэм агъотырэм хэхъуагъ.

Зэпахырэ узэу дунаир зэ­лъы­зыкIугъэм зызыщиушъом­бгъурэ лъэхъаным ахъщэ тын зыфэкIогъэ унагъохэм кIэлэцIыкIоу арысыр миллион 28-рэ фэдиз мэхъу. Джащ фэдэу 2020-рэ илъэсым Урысыем щыпсэурэ унэгъо миллиони 3,5-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу ашIын алъэкIыгъ. Владимир Пу­тиныр кIэщакIо фэхъугъэу ипоте­кэм процентэу къыщыдэлъытагъэр къызэрэрагъэIыхыгъэр ары ащкIэ зишIуагъэ къэ­кIуагъэр. Илъэсэу тызхэтыр къы­зихьагъэм къыщыублагъэу унагъоу апэрэ сабыир къызэ­рыхъухьагъэхэми ащ фэдэ ипо­те­кэр агъэфедэн амал яIэ хъугъэ.

КIэлэцIыкIур къызыхъугъэм къыщыублагъэу илъэси 7-м ехъуфэкIэ ахъщэ тын къыфэкIо. Ащ нэмыкIэу, сабый ежэрэ бзылъфыгъэу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм, иза­къоу кIэлэцIыкIур зыпIухэрэ ны-тыхэм бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу ахъщэ IэпыIэгъу къафэкIонэу агъэпсын алъэ­кIынэу хъугъэ. Зыныбжь илъэси 6 икъугъэу, 17-м шIомыкIы­гъэхэми къэкIощт шышъхьэIу мазэм зэтыгъо ахъщэ тын къэ­ралыгъом къафитIупщыщт.

— Шхын стыр ыпкIэ хэмы­лъэу еджапIэхэм зыщаIэкIагъахьэхэрэ кIэлэеджакIохэр нэбгырэ миллиони 7-м ехъу, — къыIуагъ Владимир Путиным зэхэсыгъохэм ащыщ унагъом IэпыIэгъу етыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ Iофхэм къащыфигъэ­зэжьызэ. — Мы системэр зэ­рэщытэу пштэмэ, тэрэзэу гъэпсыгъэ зэрэхъугъэр нафэ, ау джыри Iоф зыдэпшIэн щыкIагъэхэр иIэхэшъ, ахэр охътабэ темышIэзэ зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэ фае.