Зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр атхыгъэх

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ия 12-рэ зэхэсыгъо джырэблагъэ иIагъ. Iофтхьабзэм упчIи 8-мэ ащыхэплъагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбый зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм Красногвардейскэ ыкIи Теуцожь районхэмкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 7-м идепутат хэдзыгъэнымкIэ зикандидатурэ къагъэлъэгъогъэ ПчыхьэкIэ Азэмат регистрациер шIыгъэным иIофыгъо къытегущыIагъ Гупчэм исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ. Мы кандидатурэм комиссием хэтхэм дырагъэштагъ ыкIи ар къэзыушыхьатырэ удостове­рениер А. ПчыхьакIэм раты­жьыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм Мые­къопэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коим зыкъыщызгъэлъэгъогъэ Игорь Ческидовми илъэIу дырагъэштагъ ыкIи удостоверениер ратыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм Красногвардейскэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 6-м идепутат хэдзыгъэнымкIэ зы­гъэз­гъэлъэгъогъэ В. Митроновыр, джащ фэдэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 20-м иде­путатэу зыкъэзгъэлъэгъогъэ Дина Квасневскаяр регистрацие шIыгъэнхэу гупчэм иIофышIэу Афэунэ Рэмэзан зэхэсыгъом къахилъхьагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм къалэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 9-м идепутат хэдзыгъэнымкIэ зикандидатурэ къагъэлъэгъогъэ Андрей Тугулуковым удостоверениер ратыжьыгъ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ хэдзын тедзэхэм языфэгъэхьазырын, Мыекъуапэ хэдзынхэмкIэ ичIыпIэ комиссие IофшIэныр зэрэзэхищэщтым фэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъэх Гупчэ комиссием исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ ыкIи гупчэм ипащэ игуадзэу Елена Майор.

КIАРЭ Фатим.