ГъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу Викторие фэтэIо

Урысыем гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт Виктория Калининар Токио щыкIорэ Олимпиадэм хэлажьэ. Мыекъуапэ къыщыхъугъэ ыкIи щапIугъэ пшъашъэр къэлэпчъэIут анахь дэгъухэм ащыщ, Рио-де-Жанейрэ щыкIогъэ олимпийскэ джэгунхэм дышъэр къащыдихыгъ.

Викторие рес­пуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ игурыт еджа­пIэу N 11-м щеджагъ, Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым и Мые­къопэ къэралыгъо гуманитар- техническэ колледж къыухыгъ.

2004 – 2008-рэ илъэс­хэм Виктория Калининар «АГУ- Адыифым» иешIэ­кIуагъ. Къэралы­гъом икомандэ анахь лъэшхэу «Звезда» Звенигород, «Астраханочка» Астрахань, «Кубань» Краснодар ащешIагъ. 2020-рэ илъэсым къыщы­ублагъэу командэу «Рос­тов-Доным» икъэлэпчъэ­Iут. Урысыем ичемпионк, гъогогъуитIо къэралыгъом и Кубок къыдихыгъ, 2019-рэ илъэсым дунаим ичемпионат ящэнэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер. Бразилием щыкIогъэ Олимпиадэм ыуж, спортым ылъэныкъокIэ Викторие гъэхъагъэу ышIыгъэхэр къыда­лъыти, Зэкъошныгъэм иорден къыфагъэшъошагъ.

2016-рэ илъэсым Рио-де-Жанейро щыкIогъэ Олимпиадэм Викторие IэпэIэсэныгъэ ин къыщигъэлъэгъуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ апэрэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэм ащ иIахьышхо хэлъ. Къэлапчъэр къызэриухъумагъэмкIэ рекордхэр ыгъэуцугъэх.

А зэнэкъокъухэм ауж Виктория Калининар Мыекъуапэ щыIагъ. ЗыщапIугъэ къалэм щыпсэухэрэр, республикэм ипащэхэр дахэу пэгъокIыгъэх, фэгушIуагъэх.

Токио щыкIорэ олимпийскэ джэгунхэм къадыхэлъытагъэу къэралыгъом ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIукIэгъуитIу иIагъ. Мыекъуапэ къыщыхъугъэ ыкIи щапIугъэ Виктория Калининам гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу, медаль къыхьынэу тыщэгугъы ыкIи ар къыдэхъунэу фэтэIо.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.