Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие изэхэсыгъоу 2021-рэ илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъо ведомствэм Iоф зэришIагъэм ыкIи ятIонэрэ кIэлъэныкъомкIэ пшъэрылъэу иIэхэм афэгъэхьыгъэм хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Иван Бахиловым зэхэсыгъор зэри­щагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу коллегием изэхэ­сыгъо хэлэжьагъ Урысыем и МВД финанс-экономикэ политикэмкIэ ыкIи социальнэ гарантиехэмкIэ идепартамент ипащэу Ирина Кальбфляйш.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, АР-м ихэбзэухъумэкIо къулы­къухэм, общественнэ, ветеран организациехэм ялIыкIохэр, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иподразделениехэм япащэхэр.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Иван Бахиловыр илъэсныкъоу блэкIыгъэм ведомствэм Iоф зэришIагъэм икIэуххэм къатегущыIагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм рес­пуб­ликэм рэхьатныгъэ илъынымкIэ, хабзэр къэухъумэгъэнымкIэ япшъэрылъхэр икъоу агъэцэкIагъэх.

«Адыгэ Республикэм ипащэ­хэм, законодательнэ, гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэм яIэшъхьэтетхэм, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, уплъэкIунхэр зэхэзыщэрэ ведомствэхэм яIофышIэхэм рэхьатныгъэмрэ щынэгъончъагъэмрэ республикэм къыщыухъу­мэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрэтфэхъухэрэм афэшI тызэрафэразэр ясэIо», — къыIуагъ министрэм.

Докладым къытегущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ АР-м и МВД иIофшIэн дэгъоу зэрэзэхищэрэр къыIуагъ. Анахьэу республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъэр зэпахырэ узым зыкъызыщиштэгъэ лъэхъаным по­ли­цием шIуагъэ къытэу Iоф зэришIагъэр, санитар-эпидемиологие шапхъэхэр къыдалъытэнхэм ар зэрэфэIорышIагъэр ары.

Джащ фэдэу Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм пшъэрылъ шъхьаIэхэр къафигъэнэфагъэх. Ахэм ахэхьэх информационнэ-телекоммуникационнэ шIыкIэхэр зыщыгъэфедэгъэ зэкъо­дзэн Iофхэр, общественнэ чIыпIэхэм ащызэрахьэхэрэ бзэджэшIагъэхэр, IэкIыб къэралыгъохэм яцIыфхэм хэбзэукъоныгъэу ашIыхэрэр нахь макIэ шIыгъэнхэр, хэбзэнчъэу наркотикхэр къезыгъэкIокIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэныр.

«Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием хэхьэгъэ отраслэхэм зэу ащыщ туризмэр. Мы отрас­лэм иинфраструктурэ нахьышIу шIыгъэным ткIуачIэ етэхьылIэ, илъэс къэс зекIо къакIохэрэм япчъагъэ хэхъо. Республикэм щыщынэгъончъэ зыхъукIэ инвестициехэри, зекIохэри зэрэнахьыбэщтхэр къагурыIон, Адыгеим къэкIорэ цIыфым щынагъо зэрэшъхьащымытыр зэхишIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм зэу ащыщ гъогухэм ящынэгъончъагъэрэ нахь макIэу ахэм тхьамыкIагъохэр атехъу­хьанхэмрэ.

«Хэгъэгум и Президент гъогухэм ящынэгъончъагъэ лъэшэу ынаIэ тырегъэты. ГъогухэмкIэ республикэм иIофхэм язытет дэеп. Илъэс къэс автомобиль гъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэным мылъкушхо пэIутэгъахьэ, транспорт псэолъэшхохэр тэгъэ­псых. МВД-м Iофышхо егъэцакIэ, ГИБДД-м иIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ амалэу зэра­хьэхэрэр лъагъэкIотэнэу ся­лъэIу», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Iоныгъо мазэм хэдзынхэр кIохэ зыхъукIэ цIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом икIэух республикэм ипащэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэрэ инэмыкI къулыкъушIэхэмрэ яIоф­шIэн дэгъоу зэрэзэхащэрэм, зэрэзэгурыIохэрэм, республикэм ихабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъу­хэм шIуагъэ къытэу зэрадэлажьэ­хэрэм афэшI тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ.

Полицием иIофышIэхэу зикъу­лыкъу гъэхъагъэхэр щызышIыгъэхэм зэхэсыгъом наградэхэр къащаратыжьыгъэх. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъ полицием имайорэу Даур Рэмэзан, полицием имайорэу Гъонэжьыкъо Заур, полицием истаршэ лейтенантэу Бырдж Асхьад къафагъэшъо­шагъ. Ащ нэмыкIэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэмрэ Урысыем и МВД инаградэхэмрэ мыщ къащаратыжьыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу