ТичIыпIэгъухэм IэпыIэгъу зэрарагъэгъотыщтыр

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ ифонд мэхьанэ зиIэ сборник къыхэхъуагъ.

Ар тичIыпIэгъухэу IэкIыб къэралхэм арысхэу къакIохэмэ е къэкIожьхэмэ зышIоигъомэ ящыкIэгъэ IэпыIэгъур зэрарагъэгъотыщтым ехьылIагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрариIуагъэу, культурэмкIэ инджылызыбзэкIэ тхыгъэ сборникэу «Тиехэр чIэтыдзхэрэп» («Своих не бросаем») зыфиIорэр культурэмкIэ Мини­стерствэм АР-м итхылъеджапIэ ритыгъ.

Сборникыр Урысыем и МИД информациемкIэ ыкIи печа­тымкIэ и Департамент къыдигъэкIыгъ. Ар анахьэу зыгъэфе­дэн зылъэкIыщтхэр IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тичIыпIэ­гъу­хэм язекIон-къэкIожьын фэ­гъэзагъэхэр ары. Пандемием илъэхъан транспорт Iофхэр  нахь зэтеубытагъэ ыкIи хьылъэ хъугъэх. Ащ къыхэкIэу, зэ­рэзекIощт­хэ шапхъэхэр зэкIэ мыщ къыщытыгъэх.

Тхылъым зэхэщакIохэм, дипломатхэр ыкIи цIыфхэр къэзыщэжьырэ рейсхэм ахэла­жьэ­хэрэм ягукъэкIыжьхэр, сурэттехыгъабэр, технологиякIэхэм яшIуагъэкIэ уяплъын плъэкIынэу видеосюжетхэр дэтых (диск­хэр кIыгъух).

(Тикорр.).