Зэхэтэу ашIырэ бэрэскэшхо нэмазыр щагъэзыягъ

Эпидемием къиныгъоу къызыдихьырэм ыпкъ къикIыкIэ Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэухэрэ быслъымэнхэм ядиндэлэ­жьа­пIэ бэдзэогъум и 23-м къыщегъэжьагъэу гъунапкъэхэр ыгъэуцугъэх.

Бэдзэогъум и 24-м къыще­гъэжьагъэу Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр адэт мэщытхэм зэхэтэу ашIырэ бэрэскэшхо нэ­мазыр ащашIыщтэп. Ащ нэ­мы­кIэу хьадагъэм (джэназым), джэгум (нэчыхьэм) хэлажьэхэрэ цIыфхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэн фаеу унашъо ышIыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы мэщытым шъукIоным пае шапхъэхэу жъугъэцэкIэнхэ фаехэр:

— укъэзыухъумэрэ пкъы­гъо­хэр (нэгуихъор ыкIи Iалъэр) мэщытым къакIохэрэм зыда­Iыгъынхэ фае;

— нэмаз зыщашIырэ ежьхэм яалырэгъу аIыгъын фае;

— цIыфхэм азыфагу метрэ 1,5-рэ илъын фае;

— аIэ уубыты ыкIи зяпщэкIы хъущтэп;

— сымаджэу зэгуцэфэжьхэ­мэ, мэщытым къакIохэ ­хъущтхэп;

— илъэс 65-рэ зыныбжьхэр ыкIи ащ къехъугъэхэр мэщытым къэмыкIохэмэ нахьышIу.