Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 64-рэ зэхэсы­гъо 2021-рэ илъэсым бэдзэогъум и 28-м зэIуагъакIэ.

Iофыгъохэу зытегущыIэщтхэм мы къыкIэлъыкIохэрэр ахагъэхьагъэх: законопроектэу «Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутат истатус ехьылIагъ» зыфи­Iорэм ия 31-рэ статья зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэным фэгъэ­хьыгъ» зыфиIорэм ятIонэрэу хэплъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм бюджет Iофыр зэрэщыгъэпсыгъэм ехьы­лIагъ» зыфиIорэм ия 21-рэ статья ия 2-рэ Iахь кIуачIэ имы­Iэжьэу лъытэгъэным фэ­гъэхьыгъ», «Адыгэ Республикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутат истатус ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 25-рэ статья ия 2-рэ ыкIи ия 3-рэ Iахьхэм кIуа­чIэ ямыIэжьэу лъытэгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм апэрэу ахэплъэгъэныр, Адыгэ Рес­публикэм и Законхэу «Адми­нистративнэ хэбзэукъоныгъэхэм яхьылIагъ», «ЧIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьыным ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм и Уплъэ­кIу-лъытэкIо палатэ ехьылIагъ»,

«Къэлэгъэпсын IофшIэным ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ къулыкъу иIэнатIэхэм я Реестрэ ехьы­лIагъ», «ЧIыпIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэу къоджэ псэупIэхэм афэгъэзагъэхэм яхьылIагъ», «ЧIыгум епхыгъэ зэфыщытыкIэхэр гъэтэрэзыгъэнхэм ехьы­лIагъ» зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изэ­хэсыгъо пчэдыжьым сыхьатыр 10-м аублэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный