ГумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын лъэплъэх

ТетIысхьапIэ зэпыкIыкIыгъэхэр, хэкI итэкъупIэ ыкIи урам остыгъэ къу­тагъэхэр… Мыщ фэдэ хьакIэ-къокIагъэхэр зэрэзэрахьэхэрэм Адыгеим щыпсэухэрэр ыкIи хьакIэу къеблагъэхэрэр лъэшэу егъэгумэкIых.

Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ гупчэм иIофышIэхэм мы лъэныкъомкIэ цIыфхэм ядаохэр атхых. Анахьыбэу гумэкI къызыпыкIырэр зыгъэпсэфыпIэ чIыпIакIэхэу агъэпсыгъэхэм атыратхагъэхэр зэрэзэщагъа­къохэрэр ары.

Мы мафэхэм Мыекъуапэ иурамэу Краснооктябрьскэм тет скверыр (урамхэу Пушкинымрэ Комсомольскэмрэ азыфагу ит) зэтырагъэпсыхьажьы. Къэ­лэ­дэсхэм амакъэ зэратыгъэм къы­хэкIэу мы общественнэ чIы­пIэр агъэцэкIэжьы.

Федеральнэ программэу «Къа­лэм щыIэкIэшIу иIэу гъэ­псыгъэным» илъэпкъ проектэу «ПсэупI ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ гъэцэкIэжьынхэр ашIых. Мы программэм хахьэу 2021-рэ илъэсым къэлэ щагу 24-рэ зэтырагъэпсыхьащт.

Джащ фэдэу Лениным игупчэ бэмышIэу щагъэпсыгъэ чIыпIэу буккроссингым бэ щыгушIу­кIыгъэр. ЦIыфхэр мы чIыпIэм къекIолIэнхэшъ, зыфэе тхылъыр аштэн, ащ ычIыпIэ зэджэгъэ тхылъхэр къыдалъхьанхэ алъэ­кIыщт. Мыщ пэгъунэгъоу те­тIыс­хьапIэ къагъэуцугъ, ащ зыщыбгъэпсэфызэ тхылъ уеджэн плъэ­кIыщт. Мыщ фэдэ тхылъ дэлъхьапIэхэр Мыекъуапэ инэмыкI район цIыкIухэми къыщызэIуахыщтых.

Къалэм изэтегъэпсыхьан на­хьышIум ылъэныкъокIэ зэхъо­кIыныгъэшIухэр фэхъух. Зыгъэ­псэфыпIэ чIыпIэхэр ыкIи щагу площадкэхэр зэтырагъэпсыхьэх, автомобиль гъогухэр ыкIи лъэсрыкIуапIэхэр агъэцэкIэжьых. Ау, гукъау нахь мышIэми, хьакIэ-къокIагъэу цIыфхэм къахафэхэрэм къалэм теплъа­джэ иIэу ашIы. Лажьэ зиIэхэм уалъыхъуныр къин, мыхъо-­мы­шIагъэхэу зэрахьэхэрэр дэбгъэ­зыжьыныр нахь IэшIэх. АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, муниципальнэ районхэм ыкIи къэлэ шъо­лъырхэм ягъэIорышIапIэхэм, гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотхэрэ организациехэм зыныбжь имыкъугъэхэм хэбзэукъоныгъэ­хэр ыкIи бзэджэшIагъэхэр зэра­мыхьанхэм фэшI пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэхэр ренэу ады­зэ­рахьэх. АщкIэ къэралыгъо программэу «Гъэсэныгъэм ихэ­хъо­ныгъэхэр» зыфиIорэр ыкIи му­ниципальнэ проектхэр къызфагъэфедэх.

Адыгеим илъэс къэс, бэдзэ­огъум къыщегъэжьагъэу Iоныгъом нэс, муниципальнэ районхэм ыкIи къэлэ шъолъырхэм зэхэубытэгъэ межведомственнэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Подросток» зыфиIорэр рагъэ­кIокIы. Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэмкIэ комиссиер, об­щественностыр, полицием иIофышIэхэр Iэтахъохэм ыкIи ныб­жьыкIэхэм Iоф адашIэ, янэ-ятэхэр ямыгъусэхэу чэщырэ урамым тетхэр къыхагъэщых, адэгущыIэх.

«Республикэ гупчэм щыре­кIокIхэрэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьа­бзэхэм ахагъэлажьэх юн­армие движением хэтхэр. КIэлэ­цIыкIухэр ренэу шэмбэт шIы­хьафхэм, къэбзэныгъэм иIоф­тхьабзэхэм ахэлажьэх, дзэ сау­гъэтхэм язытет лъэплъэх», — къыщаIуагъ Мыекъопэ къэлэ администрацием гъэсэны­гъэмкIэ и Комитет.

Гъэсэныгъэ зыщызэрагъэ­гъотхэрэ организациехэм ренэу кIэлэцIыкIухэм апае зэIукIэгъу­хэр рагъэкIокIых, классым ипэ­щэ кIэлэегъаджэхэм ны-тыхэм апае хэушъхьафыкIыгъэ зэдэгущыIэгъухэр афызэхащэх.

Зэфэхьысыжьхэр пшIыхэзэ къэпIон плъэкIыщтыр зы: тфызэшIомыкIын зыпари тыкIэ­дэу­рэп, тызыфэе закъор шIыгъахэр къэтыухъумэныр ары. Зыщы­шъумыгъэгъупшэщтыр зэхэкъутагъэр икIэрыкIэу бгъэцэкIэ­жьыным пае текIодэщт мылъ-
кур къэлэ щыIакIэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ пэIубгъэхьан зэ­рэплъэкIыщтыр ары.