Адыгэ IорIуатэм изехьэкIошхуагъ

Адыгэ лъэпкъым идышъэ кIэн лъапIэ Iофышхо дэзышIагъэхэм ащыщ шIэныгъэлэжьэу Хъут Щамсудинэ. Ар псаоу къытхэтыгъэмэ ыныбжь илъэс 80 хъущтыгъэ. Щамсудинэ гуманитар … Читать далее Адыгэ IорIуатэм изехьэкIошхуагъ