Гъогухэм яшIын, ягъэцэкIэжьын

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Москва щыриIэгъэ IофшIэгъу дэкIы­гъом къыдыхэлъытагъэу Федеральнэ гъогу агент­ствэм ипащэу Роман Новиковым IукIагъ.

ЗэIукIэгъум Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэп­хъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр шъо­лъырым зэрэщагъэцакIэрэр ары. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэу, 2020-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм закъыфэб­гъазэмэ, республикэм проектым икъэгъэлъэгъонхэр къыщыра­гъэхъугъэх ыкIи 2021-рэ илъэсым агъэцэкIэжьынэу агъэнэ­фэгъэгъэ гъогухэр шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъэх.

Мы илъэсми а IофшIэныр зэ­рифэшъуашэу лъагъэкIуатэ. ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, лъэпкъ проектым игъэцэкIэн къыды­хэлъытагъэу гъогу километрэ 56-рэ шапхъэхэм адиштэу агъэ­цэкIэжьыщтых. IофшIэнхэр объ­ект 47-мэ ащыкIощтых, ахэм ащыщэу гъогу Iахь 20-м чIыпIэ мэхьанэ яI, 27-р шъолъырым епхыгъэх. IофшIэнхэм апэIу­хьанэу сомэ миллиарди 2 фэдиз афатIупщыгъ, сомэ миллиард 1,6-р федеральнэ бюджетым къыхэхыгъ.

Мэхьанэшхо зиIэ проектхэм ащыщ транспорт зэхэкIыпIэу «Инэм — БжыхьэкъоякIэр» зыфиIорэм ишIын. БлэкIыгъэ илъэсым проектнэ-сметнэ документациер агъэхьазырыгъ, чIыгу-мылъку зэфыщытыкIэхэм яIофыгъохэр зэшIуахыгъэх. Джырэ уахътэм ехъулIэу объектыр зытырашIыхьащт чIыгур псэолъэшI организацием егъэ­хьазыры, охътабэ темышIэу спе­циалистхэм IофшIэнхэр рагъэжьэщтых.

Километри 5,2-рэ зикIыхьэгъэ зэхэкIыпIэм ишIын сомэ мил­лиарди 3 фэдиз тефэщт. 2022-рэ илъэсым ыкIэм ехъулIэу объектыр атынэу агъэнафэ.

Джащ фэдэу федеральнэ гъогоу А-160-м къыхиубытэрэ «Мыекъуапэ — Бжъэдыгъухьабл — Адыгэкъал — Усть-Лабинск — Кореновск» зыфиIорэм (Бжъэдыгъухьабл — Адыгэ­къалэ илъэныкъо) иIахьищмэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэнхэмкIэ гухэлъэу щы­Iэхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. Проектым къызэригъэнафэрэмкIэ, гъогум нахь зырагъэушъомбгъунэу ары.

Мыекъуапэ къэзыухьащт гъо­гум ишIын иIофыгъуи зэIукIэ­гъум къыщаIэтыгъ. Автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ — Усть-Лабинск — Кореновск» зыфиIорэм къыщегъэжьагъэу «Мые­къуапэ — Джаджэ — Псыбай — Зеленчукская — Карачаевск» зыфиIорэм нэс къыхиубытэрэ километри 10-м ехъу зэрылъ гъогу Iахьыр мы илъэсым атынэу агъэнафэ, ятIонэрэ едзыгъом къыдыхэлъытагъэу магистралэу «Кавказым» щегъэжьагъэу республикэм икъэ­лэ шъхьаIэ къекIолIэрэ гъогум 2022-рэ илъэсым Iоф ышIэу ыублэнэу ары.

— Лъэпкъ проектым игъэцэ­кIэнкIи, республикэм игъогу хъызмэт игъэкIэжьын епхыгъэ проект инхэм язэшIохынкIи Фе­деральнэ гъогу агентствэм ишIо­гъэшхо къытегъэкIы. ТшIэ­рэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэр зы — тицIыфхэр щынэгъончъэу зе­кIонхэр, гъогухэм къатехъу­хьэ­рэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр ары, — къыIуагъ Iофтхьабзэм зэ­фэ­хьысыжьхэр къыфишIызэ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу