Апшъэрэ гъэсэныгъэм иIофыгъохэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием наукэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ иминистрэу Валерий Фалько­вым­рэ тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ. Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим ыцIэкIэ сенаторэу Хъо­псэрыкъо Мурат, Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-ми­нистрэ игуадзэу — Адыгэ Рес­публикэм иофициальнэ лIыкIоу Урысыем и Президент дэжь щыIэ ТхьакIущынэ Мурат.

Iофыгъоу зыхэплъагъэхэм зыкIэ ащыщыгъ Адыгэ къэралы­гъо университетыр программэу «Приоритет-2030» зыфи­Iорэм хэлэжьэныр. А программэр зыфытегъэпсыхьагъэр джы­рэ университетхэр хэгъэгум инаучнэ-технологическэ ыкIи исоциальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэ игупчэхэу щытынхэр ары. Программэм къыдилъытэрэ шап­хъэхэм апшъэрэ еджапIэр адештэ ыкIи сомэ мил-лиони 100 хъурэ грантымкIэ зэ­нэкъокъум мы илъэсым хэлэжьэн мурад иI.

Джащ фэдэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым инаучнэ еджэпIэ шъхьаIэхэм федеральнэ суб­сидиехэр къафыхэгъэкIыгъэнхэм иIофыгъо къаIэтыгъ. Псау­ны­гъэм икъэухъумэнкIэ, экологиемкIэ, мэкъу-мэщымкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ фунда­мен­таль­нэ, прикладной ушэтынхэр апшъэрэ еджапIэм зэхещэх.

Джыри зигъо Iофыгъохэм ыкIи пшъэрылъхэм ащыщэу зы­тегущыIагъэхэр МКъТУ-м иобщежитиякIэ шIыгъэныр ары. Апшъэрэ еджапIэм чIэсхэу нэмыкI чIыпIэхэм, IэкIыб къэралхэри зэрахэтхэу, къарыкIыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ зэ­рэхъурэм къыхэкIэу студентхэр зычIэсыщтхэ унэу яIэр икъурэп. ГущыIэм пае, мы аужырэ илъэситфыр пштэмэ, IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ сту­дентхэу университетым чIэсхэм япчъагъэ фэдищ хьазыркIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи 1300-м нэсыгъ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан респуб­ликэм апшъэрэ гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ зэрэщишIыщтым инэмыкIырэ Iофыгъохэми атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу