Iофтхьабзэр лъагъэкIуатэ

НыбжьыкIэ гвардием иактивистхэмрэ партиеу «Единэ Россием» иволонтерхэмрэ зэгъусэхэу шIушIэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Ахэм зэу ащыщ коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ унэм исын фаеу хъугъэхэ тинахьыжъхэм агу рихьыхэрэ тхылъхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр.

Тхылъыр къыпфахьыным пае «Единэ Россием» и Волонтер гупчэ лъэIукIэ зыфэбгъэзэн фае. Ащ ыуж мэфэ заулэ тешIагъэу зыныбжь хэкIотагъэр зыфэе литературэр ныбжьыкIэ гвардейцэхэм къыфахьыщт.

— Эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыщыкъин уахътэм Iофтхьабзэу «Библиотека на дом» зыфиIорэм ишIуагъэ­кIэ тинахьыжъхэм япсауныгъэ тыфэсакъызэ, ахэм IэпыIэгъу тафэхъун тэлъэкIы. Тхылъхэр библиотекэхэм къаIызыххэрэр ыкIи зыныбжь хэкIотагъэхэм аIэкIэзгъахьэхэрэр волонтер-ныбжьыкIэ гвардейцэхэр арых. Еджа­кIохэм ашIэнэу къафэнэжьырэ закъор якIэсэ литературэм еджэнхэр, ащ гухахъо хагъотэныр ары, — къыхигъэщыгъ «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асыет.