Шъузфэсакъыжь

УФ-м граждан зыухъумэжьынымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ Iофыгъохэм ядэгъэзыжьынкIэ и Министерствэ АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, бэдзэогъум и 21 — 23-м, мафэм сыхьатыр 3-м щегъэжьагъэу пчыхьэм 6-м нэс, Адыгэ Республикэм итемыр ыкIи гупчэ районхэм машIом закъыщиштэным ищынагъо (я 5-рэ класс зиIэр) щыI, къыблэ райо­нымкIэ я 4-рэ класс зиIэр къэнэжьы.

Экономикэм ипсэуалъэхэм ыкIи псэупIэхэм, мэзхэм, нэмыкI чIыпIэхэм машIо къащыхъуным ищынагъо къэуцу. Арышъ, пстэуми шъузфэсакъыжь.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ Адыге­имкIэ и ГъэIорышIапIэ и ЦУКС ипащэ игуадзэу (старшэ оперативнэ дежурнэу), подполковникэу Э. А. Быжь