ЦIыфхэм игъом ыкIи икъоу IэпыIэгъу агъотынэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным хэбзэ органхэм япащэ­хэм закъыфигъазэзэ, социальнэ лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет тхьапэм тетхагъэмкIэ зыщамыгъэгъуазэу, еджапIэхэр, сымэджэщхэр, поликлиникэхэр къакIухьэзэ зэпстэур ежьхэм ашъхьэкIэ зэрагъэлъэгъунэу, гущыIэм пае, унагъом икIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ичэзыу хигъэуцощтмэ е еджапIэм чIэхьанэу аригъэтхыщтмэ, ащ пае гъогоу ыкIурэр акIунышъ, къинэу хэтыр аушэтынэу къариIуагъ.

— ИмыщыкIагъэу, мэхьанэ зимыIэ шапхъэхэр Iухыгъэнхэ фае, ахэм цIыфхэр аушъхьа­­кIух. Техническэ, административнэ е зэхэщэн Iофэу пылъхэр ахэм ящыкIагъэхэп. Игъом ыкIи икъоу IэпыIэгъу агъотыныр ары анахь шъхьа­Iэр. Специалистэу цIыфхэм IэпыIэгъу язытыхэрэри къи­ны­­гъохэм ашIомынэнхэми тыпы­лъын фае. ГущыIэм пае, врач­хэм, кIэлэегъаджэхэм тхьэпэ зехьаным яуахътэ ина­хьыбэр тырагъэкIодэнэу щытэп, цIыфхэм апылъынхэ фае, — къыIуагъ къэралыгъом ипащэ.

Владимир Путиным зэрилъы­тэрэмкIэ, еджапIэхэм, поликлиникэхэм, учреждениехэм, цIыф­хэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ гупчэхэм яIофшIакIэ нахьышIу хъуныр шъолъырхэм япащэхэм екIо­лIакIэу къагъотырэм бэкIэ еп­хыгъ. Ахэм яIофшIэн нахьышIу зэрэхъугъэри охътабэ темышIэзэ цIыфхэм зэхашIэн фаеу зэрэщытми Президентым къыкIигъэтхъыгъ.

ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным фытегъэпсыхьагъэу шъо­лъырхэм ащызэшIуахыхэрэм зэфагъэ хэлъэу уасэ афашIыщт, цIыфхэм яшIошIхэр къыдалъытэщтых.