Хьыкум приставхэм къаты

Иавтомобиль амыщэным пае

Иавтотранспорт арест зэрэты­ралъ­хьагъэм къыхэкIыкIэ хэбзэIахьхэм алъэ­ныкъокIэ чIыфэу телъыгъэр зэкIэ хъулъфыгъэм къыпщыныжьыгъ.

Теуцожь районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм хэбзэIахьхэр игъом зэримытыгъэхэм къыкIэлъыкIуагъ сомэ мин 500 хъурэ чIыфэр. Хьыкум приставыр ащ IукIагъ, изекIуакIэ зэрэмытэрэзыр ыкIи ахъщэр къызимытыжькIэ пшъэдэкIыжьыр нахь зэрагъэлъэшыщтыр гуригъэIуагъ.

Ау ыпкIэ хэмылъэу чIыфэр къызщипщыныжьын ылъэкIыщт пIалъэр хъулъфыгъэм блигъэкIыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ иавтомобиль ыгъэфедэн фимытэу хьыкум приставым унашъо ышIыгъ.

Тетхэгъэ машинэр амыщэным пае хъулъфыгъэм чIыфэр къыпщыныжьыгъ, ащкIэ Iофыр зэфашIыжьыгъ.

ЧIыфэр къыпщыныжьыгъ

Къуаджэу Блащэпсынэ щыпсэурэ хъулъфыгъэм банкым къырихыгъэ кре­дитыр игъом ыпщыныжьыгъэп, чIы­фэр сомэ мин 600-м ехъугъ.

Мыщ нэмыкIэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр пчъа­гъэрэ ыукъуагъэх, ащ къыкIэлъыкIоу тазыри 10 къытыралъхьагъ.

Хьыкум приставхэм Iофхэр къызэIуахыгъэх, ащ хъулъфыгъэри щагъэгъозагъ, иавтомобили арест тыралъхьагъ.

Ащ ыуж бэ тыримыгъашIэу хъулъфыгъэм ичIыфэхэр къыпщыныжьыгъэх.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу