ХьакIэщыр зэрагъэцэкIэжьырэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъхэм язэшIохын къыдыхэ­лъытагъэу, туризмэм хэхъоныгъэ ышIыным, ана­хьэу зекIон ыкIи хьакIэщ фэIо-фашIэхэр зэ­рифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, республи­кэм мэхьанэшхо щыраты.

Унашъом епхыгъэу Мыекъуа­пэ игупчэ ит хьакIэщэу «Адыге­им» непэ игъэкIотыгъэ гъэцэ­кIэжьынхэр щэкIох.

Адыгеим и ЛIышъхьэ тыгъуасэ мы псэуалъэм щыIагъ, Iоф­шIэнхэр зэ­рэ­лъы­кIуа­тэ­хэрэр зэри­гъэлъэгъугъ. Шъолъырым къэкIорэ хьа­кIэхэм зэри­фэшъуа­шэу загъэ­псэ­фын амал яIэным мэхьанэшхо зэриIэр рес­пуб­ликэм ипа­щэ хи­гъэу­нэфы­кIыгъ. Аужырэ шапхъэ­хэм адиштэ­хэрэ шIыкIэ­хэр, амалхэр къызфагъэфедэзэ хьа­кIэщыр зэ-­ты­рагъэпсы­хьан зэрэ­фаем дакIоу, псэуалъэм имэхьанэ, ащ тешIы­хьэгъэ тарихъ орнаментыр, хьа­кIэщым ыцIэ къызэтегъэнэжьыгъэнхэ зэрэфаер къыIуагъ.

ХьакIэщыр блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 60-рэ илъэсхэм ашIыгъагъ. Къатитфэу зэтет псэуа­лъэм квадратнэ метрэ мини 6 фэдиз илъ. Ащ изытет зэрэдэим къыхэкIыкIэ охътабэ хъугъэу Iоф ышIэщтыгъэп. Аукцион зызэхащэм, объектыр ыщэфыгъ чIыпIэ инвесторэу Виктор Михайловскэм, псэолъэ инхэм яшIынкIэ ащ опытышхо IэкIэлъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зекIон кластерыр зэрагъэпсырэр ыкIи шъо­лъырым зыщызгъэпсэфынхэу къакIохэрэм япчъагъэ ренэу зэ­рэхахъорэр къыдэплъытэхэмэ, мы проектым шIогъэшхо къызэритыщтым щэч хэлъэп. Ащ игъэ­цэкIэн сомэ миллион 200 фэдиз пэIуагъэхьанэу агъэнафэ.

Инвесторым къызэриIуагъэмкIэ, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр блэкIыгъэ илъэсым рагъэжьа­гъэх. Псэуалъэм итехническэ зытет зыфэдэм уасэ фашIыгъ, жъы хъугъэхэ пкъыгъохэр Iуахыгъэх. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, агъэ­кIэжьыщт хьакIэщым жъогъуиплI иIэщт, псэупIэ унэ 70-рэ къыдыхэлъытэгъэщт. Джащ фэдэу СПА-комплекс бассейн дыхэтэу къыпашIыхьащт, ресторан, конференц-зал, спортзал, нэмыкIхэри иIэщтых. А IофшIэнхэр гъэцэ­кIэгъэнхэм илъэси 2-м кIахьэу ыхьыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэр транспортыр зыдагъэуцущтхэр, хьа­кIэщым къыпэIулъ чIыпIэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ары.

— ЗэкIэми зыкI теплъэ яIэу, ащ хэхьэ общественнэ транспортыр къызщыуцурэ чIыпIэри, гъэпсыгъэнхэ фае. ДгъэкIэжьырэ псэуалъэр аужырэ шапхъэхэм зэрадиштэщтым дакIоу, къэлэ­дэсхэм ыкIи республикэм къэ­кIорэ хьакIэхэм зыщагъэпсэ-­­
фы­нымкIэ Iэрыфэгъоу щытын фае. А зэкIэри зэрэжъугъэцэ­кIэщтым шъуегупшыс, къэлэ шъхьа­­Iэм имэхьанэ Мыекъуапэ игупчэ ди­штэным анахьэу шъунаIэ тежъугъэт, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу